TRADYCJA I NOWATORSTWO W TWORZENIU ZDROBNIEŃ IMION DZIECI W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH

Małgorzata Gawroń
Abstract

The aim of the paper is to analyse diminutives of children’s names indicated by parents in
a questionnaire survey, and also to attempt to define modern trends and mechanisms used
for making diminutives. A structural classification and a frequency analysis of the collected
diminutives are offered, which allow for determining the use of traditional and modern
word-formation models. The investigation of the questionnaire data enables collecting various
diminutives derived from one name.

Keywords:

name, diminutive, anthroponymy, questionnaire survey, word-formation

Bartmiński J., O języku folkloru, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1973.

Bubak J., Księga naszych imion, Wrocław 1993.

Długosz K., Inskrypcje nagrobne w ujęciu językoznawczym, Gorzów Wielkopolski 2010.

Długosz N., Słowotwórstwo polskich i bułgarskich deminutywów rzeczownikowych, Poznań

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, E. Polański (red.), Wrocław – Warszawa – Kraków

Fros H., Sowa F., Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1975.

Gałczyńska A., Słownictwo tekstów kierowanych do dzieci – zdrobnienia i spieszczenia,

„Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” 2008,

nr 4, s. 76–83.

Gorzycka D., Nacechowanie emocjonalne deminutywów – semantyka czy pragmatyka?,

[w:] Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji: od deminutywów do gestów,

W. Pskit (red.), Łódź 2014, s. 11–26.

Grzenia J., Słownik imion, Warszawa 2002.

Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, R. Grzegorczykowa, R. Laskowski,

H. Wróbel (red.), Warszawa 1999.

Kęsikowa U., Zdrobniałe i spieszczone nazwy osobowe w języku Słowackiego, „Onomastica”

/2009, R. 53, s. 151–171.

Malec M., Imię w polskiej antroponimii i kulturze, Kraków 2001.

Malec M., Imiona, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, E. Rzetelska-Feleszko (red.),

Kraków 2005, s. 97–118.

Mańczak W., Jeszcze o modzie na zdrobnienia, „Język Polski” 2011, z. 2/3, s. 218–219.

Prorok K., „Wziął braciszek strzelbiczkę, trafił myśliweczka w główeczkę...”: zdrobnienia

w pieśniach ludowych – konwencja czy kreowanie obrazu świata?, „LingVaria”

, t. 13, nr 1, s. 163–178.

Sokołowski J., Deminutywa w języku macedońskim i polskim w ujęciu konfrontatywnym (na

szerszym tle słowiańskim), [w:] Językoznawstwo: prace na XVI Międzynarodowy

Kongres Slawistów w Belgradzie 2018, Z. Greń (red.), Poznań 2018, s. 325–335.

Szczepańska E., Zdrobnienia dawniej i dziś – kilka uwag na materiale czeskim i polskim,

„Bohemistyka” 2009, nr 4, s. 250–260.

Wielki słownik języka polskiego PAN, [online], https://www.wsjp.pl/do druku.php?

id hasla=98079&id znaczenia=5239098, [dostęp: 21.07.2021].


Published
2022-12-20


Gawroń, M. (2022) “TRADYCJA I NOWATORSTWO W TWORZENIU ZDROBNIEŃ IMION DZIECI W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH”, Linguodidactica, 26. doi: 10.15290/lingdid.2022.26.04.

Małgorzata Gawroń