Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


1. Rocznik „Linguodidactica” zamieszcza materiały w języku angielskim, białoruskim, francuskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, ukraińskim.
2. Oprócz artykułów naukowych redakcja zamieszcza także recenzje merytoryczne, oceniające i polemiczne oraz sprawozdania z konferencji i sesji naukowych.
3. Redakcja przyjmuje materiały do druku w trybie ciągłym.
4. Teksty należy przesyłać za pośrednictwem platformy czasopism Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku (link do platformy).
5. Wersją pierwotną wszystkich zamieszczonych w roczniku artykułów jest wersja papierowa.

WYMOGI TECHNICZNE
1. Objętość tekstów nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu (marginesy zewnętrzne, wewnętrzne, górne i dolne: 2,5 cm).
2. Tekst powinien być przesłany do redakcji w postaci elektronicznej w formacie Word (doc lub docx).
3. W lewym górnym rogu powinny być umieszczone dane autora (czcionka Times New Roman, 12 pkt.). Afiliacja powinna zawierać: stopień / tytuł naukowy, imię i nazwisko, nazwę instytucji (uczelnia, wydział, instytut, katedra / zakład), telefon służbowy, adres e-mail, nr ORCID.
4. Tytuł artykułu: wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, 16 pkt., pogrubiona.
5. Po tytule powinny być umieszczone krótkie (do 10 wersów) abstrakty w języku polskim i angielskim (należy przetłumaczyć również tytuł). Abstrakt powinien zawierać następujące informacje: cel badań, omówienie zastosowanej metody badawczej, prezentację uzyskanych wyników.
6. Po abstrakcie należy zamieścić 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim.
7. Tekst artykułu: czcionka Times New Roman, 12 pkt.; interlinia 1,5 wiersza; wyjustowanie; bez ręcznego podziału wiersza i ręcznego przenoszenia wyrazów.
8. Śródtytuły: od lewego marginesu, czcionka Times New Roman, 12 pkt., pogrubiona, z arabską numeracją.
9. Odniesienia do literatury należy zamieszczać w przypisach u dołu strony artykułu. Zapis przypisu książki powinien zawierać: inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł pracy, miejsce i rok wydania, stronę; natomiast czasopism i wydawnictw ciągłych – inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł, nazwę czasopisma (w cudzysłowie) i rok, numer, stronę.
10. W tekstach w języku polskim cytaty i przypisy w języku rosyjskim, białoruskim i ukraińskim prosimy przytaczać w oryginale (nie w transliteracji).
11. Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie według nazwisk i zapisana alfabetem łacińskim. W przypadku pozycji zapisywanych w oryginale cyrylicą prosimy o zastosowanie transliteracji wg wzorca PN-ISO 9:2000).
12. Artykuły, które nie spełniają powyższych wymogów, nie zostaną przyjęte do druku.

Wzór przypisów dolnych:
• Nazwisko, Tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania, s. 22.
• Tytuł pracy (kursywą), I. Nazwisko (red.), miejsce i rok wydania, s. 22.
• I. Nazwisko, Tytuł artykułu (kursywą), „Nazwa czasopisma” rok wydania, numer, s. 22.

Wzór bibliografii:
• Nazwisko I., Tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania.
• Nazwisko I., Tytuł artykułu / rozdziału (kursywą), [w:] Tytuł pracy (kursywą), I. Nazwisko (red.), miejsce i rok wydania, strony artykułu / rozdziału.
• Nazwisko I., Tytuł artykułu (kursywą), „Nazwa czasopisma” rok, numer, strony artykułu.
• Tytuł pracy (kursywą), I. Nazwisko (red.), miejsce i rok wydania.