ROZWÓJ POLSKIEJ MYŚLI GLOTTODYDAKTYCZNEJ NAD NAUCZANIEM JĘZYKA DO CELÓW MEDYCZNYCH

Paulina Oczko
Abstract

The subject of the present text is the Polish language of medicine (medical), while the aim
is to present and discuss the concepts of teaching medical Polish developed over the last
50 years. The work is both a review and a summary of the achievements of Polish language
glottodidactics to date. The analysis is based on both academic texts on linguistic and
subject-related education, and on the teaching of specialist (medical) language, as well
as on glottodidactic materials from 1975–2022. The review of previous concepts of teaching
medical Polish leads to the conclusion that the greatest emphasis was placed on mastering professional terminology and grammatical structures characteristic of the professional
speciality, as well as developing reading and speaking skills. The necessity of teaching the
competence of working with text, especially its stylistics, was also recognised.

Keywords:

JPJO for specialised and/or professional purposes, Polish language of medicine (medical), teaching concepts

Andrejuk K., Migracja lekarzy czy migracja, aby zostać lekarzem? Kraje pochodzenia i trajektorie

kariery cudzoziemskiej kadry medycznej w Polsce, „Studia migracyjne.

Przegląd polonijny” 2015, R. XLI, z. 1, s. 137–160.

Andrijewska K., Grzejdziak E., Kształtowanie sprawności językowych na lekcji chemii,

„Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”

, t. 2, s. 87–93.

Barska B., Kalinowski K., Z prac nad materiałami pomocniczymi – język polski na lekcjach

chemii, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”

, t. 9, s. 69–77.

Bednarek S., Trudności językowe i merytoryczne w nauczaniu przygotowawczym fizyki

studentów cudzoziemskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne

Cudzoziemców” 1992, t. 4, s. 93–103.

Borowczyk T., Jurga Z., Rudzińska E., Prezentowanie funkcji i znaczenia komunikacyjnego

wybranych struktur językowych na zajęciach z chemii, „Acta Universitatis

Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 1996, t. 7/8,

s. 205–214.

Chłopicka M., Pukas-Palimąka D., Założenia lingwistyczne i metodyczne drugiej części

podręcznika języka medycznego dla studentów polonijnych, „Przegląd Polonijny”

, z. 2, s. 119–128.

Chłopicka-Wielgos M., Pukas-Palimąka D., Nauczanie języka specjalistycznego a nie

tylko terminologii, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne

Cudzoziemców” 1996, t. 7/8, s. 69–80.

Danecka-Chwals A., Pukas-Palimąka D., ChłopickaM., Z zagadnień nauczania odmiany

specjalistycznej języków obcych (na przykładzie nauczania języka medycznego

studentów polonijnych), „Przegląd Polonijny” 1979, R. V, z. 4, s. 73–82.

Danecka-Chwals A., Pukas-Palimąka D., Chłopicka M., Założenia metodyczne i lingwistyczne

podręcznika języka medycznego dla studentów polonijnych, „Przegląd

Polonijny” 1981, R. VII, z. 1, s. 60–67.

Doroszewski J., Język nauki i praktyki medycznej, [w:] Polskie języki: o językach zawodowych

i środowiskowych: materiały VII Forum Kultury Słowa, M. Milewska-Stawiana,

E. Rogowska-Cybulska (red.), Gdańsk 2010, s. 299–319.

Gębal P.E., Od dydaktyki tekstów specjalistycznych do dydaktyzacji potrzeb i działań komunikacyjnych.

Kierunki i koncepcje glottodydaktyki specjalistycznej, „Acta Universitatis

Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2016, t. 16,

s. 19–33.

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P., Programy nauczania języka

polskiego jako obcego. Poziom A1–C2, Kraków 2016.

Kalinowski K., Mendak E., Sprawdzanie wiadomości z zakresu chemii a sprawność językowa

studentów w grupach medycznych w SJPC UŁ, „Acta Universitatis

Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 1996, t. 7/8,

s. 193–203.

Kalinowski K., Słaby-Góral I., Z prac nad „Chemicznym słownikiem minimum” dla cudzoziemców.

Problem doboru treści i układu haseł, „Acta Universitatis Lodziensis.

Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 1987, s. 162–173.

Karowicz B., Rola tekstów w nauczaniu chemii w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Uniwersytetu Łódzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie

Polonistyczne Cudzoziemców” 1987, s. 208–219.

Kijoch A., Badanie potrzeb językowych a nauczanie specjalistycznego języka polskiego dla

celów medycznych. Prezentacja projektu empirycznego, [w:] Panorama glottodydaktyki

polonistycznej, K. Zioło-Pużuk (red.), Warszawa 2019, s. 57–66.

Kmita M., Kotowska T., Korelacja przedmiotowa między chemią i biologią w przygotowaniu

cudzoziemców do studiów medycznych w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis.

Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 1996, t. 7/8, s. 237–242.

Kokot U., Klasyfikacja tekstów medycznych, [w:] Języki fachowe – problemy dydaktyki translacji,

A. Kątny (red.), Olecko 2001, s. 57–69.

Laskowska-Mańko A., Młodzież polska ze Wschodu na studiach medycznych, [w:] Kształcenie

rodaków ze Wschodu w Polsce, J. Mazur (red.), Lublin 1996, s. 98–100.

Ligara B., Szupelak W., Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie

języka biznesu. Podejście porównawcze, Kraków 2012.

Ławnicka-Borońska M., Kubicka K., Język polski medyczny w wybranych materiałach dydaktycznych

ostatniego ćwierćwiecza, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie

Polonistyczne Cudzoziemców” 2016, t. 23, s. 215–234.

Ławnicka-Borońska M., Rudnik W.J., Wiśniewska J., Kurs języka polskiego jako obcego

dla studentów medycyny, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego

jako obcego II, K. Pluskota, K. Taczyńska (red.), Toruń 2011, s. 319–330.

Magajewska M., Wykorzystanie tekstu specjalistycznego w pracy z grupami na poziomie

średnim (B2), „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne

Cudzoziemców” 2010, t. 17, s. 457–465.

Magajewska M, Specjalistyczny język medyczny a multimedialny kurs języka zawodowego

dla pielęgniarek, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne

Cudzoziemców” 2016, t. 23, s. 199–213.

Nosko P., Rodzaje ćwiczeń językowych na lekcjach fizyki dla cudzoziemców, „Acta Universitatis

Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 1996, t. 7/8,

s. 169–175.

Oczko P., Język medycyny (medyczny) – dyskusja nad definicją, „Acta Universitatis Lodziensis.

Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2021, t. 28, s. 207–219.

Oczko P., Koncepcje rozwijania sprawności receptywnych i produktywnych w nauczaniu polskiego

języka medycznego, [w:] Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce

i językoznawstwie, M. Grygiel, M. Rzepacka (red.), t. 4, Rzeszów 2020,

s. 32–43.

Oczko P., Miejsce sprawności językowych na zajęciach języka specjalistycznego (na przykładzie

polskiego języka medycznego), „Neofilolog” 2021, nr 57/1, s. 135–150.

Omulecka A., Z zagadnień pracy z tekstem naukowym i tekstem kierunkowym w grupie

medycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”

, t. 2, s. 23–31.

Omulecka A., Funkcja tekstu na przedmiotach kierunkowych oraz na języku polskim w grupach

medycznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne

Cudzoziemców” 1996, t. 7/8, s. 81–88.

Pukas-Palimąka D., Chłopicka M., Dobór materiału językowego do nauczania obcokrajowców

polskiego języka medycznego, „Acta Uniniversitatis Lodziensis. Kształcenie

Polonistyczne Cudzoziemców” 1989, t. 2, s. 28–38.

Słaby-Góral I., Specyfika nauczania języka polskiego jako obcego w Studium Języka Polskiego

dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. Przykłady korelacji międzyprzedmiotowej,

„Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne

Cudzoziemców” 2016, t. 23, s. 115–125.

Sowa M., Kształtowanie się koncepcji nauczania języka francuskiego dla potrzeb zawodowych,

„Lingwistyka Stosowana” 2012, t. 2, s. 155–170.

Swoboda-Rydz U., Czy możliwe jest zanurzenie w języku specjalistycznym, [w:] Wyzwania

glottodydaktyki polonistycznej. „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce”, P. Potasińska,

M. Stasieczek-Górna (red.), Warszawa 2018, s. 203–213.

Taczyńska K., Językowe dolegliwości lekarzy obcokrajowców, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu

języka polskiego jako obcego II, K. Pluskota, K. Taczyńska (red.), Toruń

, s. 293–302.

Wojtczak E., Nauka języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Potrzeby

studentów w świetle badań ankietowych, „Acta Universitatis Lodziensis.

Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2016, t. 23, s. 237–248.

Wnuk M., Metody i środki stosowane na zajęciach z biologii, „Acta Universitatis Lodziensis.

Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 1996, t. 7/8, s. 215–220.

https://rekrutacja.umed.lodz.pl/studia-w-jezyku-polskim-dla-cudzoziemcow/ [dostęp:

09.2021].


Published
2022-12-20


Oczko, P. (2022) “ROZWÓJ POLSKIEJ MYŚLI GLOTTODYDAKTYCZNEJ NAD NAUCZANIEM JĘZYKA DO CELÓW MEDYCZNYCH”, Linguodidactica, 26. doi: 10.15290/lingdid.2022.26.10.

Paulina Oczko