RESILIENCE OF POLISH TERTIARY TEACHERS HOW TO DEFINE IT AND HOW TO BUILD IT

Agnieszka Dzięcioł-Pędich

Uniwersytet w Białymstoku

Anetta B. Strawińska

Uniwersytet w BiałymstokuAbstract

The aim of the article is to analyse the resilience competence of Polish tertiary teachers
which allowed them to cope with the impact of the Covid-19 pandemic on various aspects
of education. The article specifically emphasizes how the resilience competence is defined
in the Polish context. The article also presents an overview of expected tertiary learning
outcomes for future teachers of Polish, and English as a foreign language, in order to analyse
the degree to which tertiary teacher training courses emphasize the importance of social
and emotional aspects of teaching which are part of the resilience competence. Finally,
the article presents selected ways of building resilience for tertiary teachers.

Keywords:

Polish tertiary teachers, competencies of tertiary teachers, esilience, learning outcomes, resilience for tertiary teachers

Aguilar E., Building Resilience, Preventing Burnout, Edutopia 2017, [online], https://

www.edutopia.org/article/building-resilience-preventing-burnout,

[retrieved: 22.11.2022].

Aguilar E., Helping Teachers Thrive, Edutopia 2017, [online], https://www.edutopia.

org/article/helping-teachers-thrive, [retrieved: 21.11.2022].

Aguilar E., Onward: Cultivating Emotional Resilience in Educators, New York 2018.

Aguilar E., Simple Tips for Boosting Teacher Resilience, Edutopia 2018, [online], https://

www.edutopia.org/article/simple-tips-boosting-teacher-resilience/,

[retrieved: 21.11.2021].

American Psychology Association, Resilience, APA Dictionary of Psychology (n.d.),

[online], https://dictionary.apa.org/resilience, [retrieved: 22.11.2022].

Arida R. M., Teixeira-Machado L., The Contribution of Physical Exercise to Brain Resilience

“Frontiers in Behavioural Neuroscience” 2012, 14, Article 626769,

pp. 1–18, [online], https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnbeh.

626769/full, [retrieved: 22.11.2022].

Borucka A., Ostaszewski K., Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia,

“Medycyna Wieku Rozwojowego” 2008, 2 (12), pp. 587–597.

Bzymek A., W szkole Heleny Radlińskiej odczytywanej na nowo z resilience w tle, [in:]

Pedagogika, Z. Aleksander (ed.), Gdańsk 2008, pp. 17–27.

Couros G., Your legacy as an educator is always determined by what your students do,

George Couros. Learner. Speaker. Author (n.d.), [online], https://george

couros.ca/blog/archives/7461, [retrieved: 24.11.2022].

Czerepaniak-Walczak M., Kompetencja: słowo kluczowe czy „wytrych” w edukacji?, “Neodidagmata”

, XXIV, pp. 53–66.

Czerepaniak-Walczak M., Refleksja krytyczna i jej miejsce w dyskusji nad reformowaniem

oświaty (próba zastosowania), “Rocznik Pedagogiczny” 1997, 20, pp. 29–47.

Davis P., 5 Myths About Resilience, “Forbes” 2016, [online], https://www.forbes.com/

sites/pauladavislaack/2016/02/08/5-myths-about-resilience/?sh=160af58

e5a57, [retrieved: 21.11.2022].

Drumhiller N., Brannum K., Explore Your Intellectual Curiosity as an Academic Researcher,

American Military University. EDGE 2015, [online], https://amu

edge.com/explore-your-intellectual-curiosity-as-an-academic-researcher/,

[retrieved: 22.11.2022].

Duda B., Lisczyk K., Narzędzia cyfrowe w polonistycznej dydaktyce akademickiej – zastosowania,

możliwości, perspektywy, “Forum Lingwistyczne” 2018, 5, pp. 143–

, [online], http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desk

light-af6baf11-22c8-44f7-96c1-6ae5c4a2f372, [retrieved: 11.01.2021].

Dweck C. S., Mindset: The New Psychology of Success, New York 2007.

Dziedziczak-Foltyn A., Nauczyciele akademiccy jako prekursorzy i moderatorzy społeczeństwa

wiedzy, “Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2006, 2 (28), pp. 65–77.

Feld G. B., Diekelmann S., Sleep smart-optimizing sleep for declarative learning and memory,

“Frontiers in psychology” 2015, 6, Article 622, pp. 1–11.

Gallant A., Riley P., Early career teacher attrition: new thoughts on an intractable problem,

“Teacher Development” 2014, 18 (4), pp. 562–580.

Gołek B., Kompetencje współczesnego nauczyciela (wybrane obszary), “Rocznik Komisji

Nauk Pedagogicznych” 2014, LXVII, [online], https://journals.pan.pl/

dlibra/publication/95215/edition/82109/content/kompetencje-wspolczes

nego-nauczyciela-wybrane-obszary-competenciesof-the-modern-teacherselected-

fi-elds-golek-bartlomiej?language=pl, [retrieved: 06.09.2021].

Gosner S., How Kids Can Overcome the Awkwardness of Asking for Help, Edutopia 2021,

[online], https://www.edutopia.org/article/how-kids-can-overcome-awk

wardness-asking-help/, [retrieved: 22.11.2022].

Henke M., Rezylientne przywództwo – czy leci z nami pilot?, [in:] Szkolenia dla biznesu,

, [online], http://malgorzatahenke.pl/2020/08/02/rezylientne-przy

wodztwo/, [retrieved: 24.11.2022].

Hofstede Insights, Country comparison, Hostede Insights (n.d.), [online], https://

www.hofstede-insights.com/country-comparison/poland/, [retrieved:

11.2022].

Huffington A., How to succeed? Get more sleep, Arianna Huffington. TEDWomen 2010,

[online], https://www.ted.com/talks/arianna huffington how to succeed

get more sleep, [retrieved: 24.11.2022].

Internetowy Słownik Języka Polskiego: [człowiek] odporny, [online], https://sjp.pwn.pl/

szukaj/odporno%C5%9B%C4%87.html, [retrieved: 24.11.2022].

Jongepier F., van de Sande M., Workaholic academics need to stop taking pride in their

burnout, “Times Higher Education” 2021, [online], https://www.timeshigher

education.com/opinion/workaholic-academics-need-stop-taking-pride-theirburnout,

[retrieved: 22.11.2022].

Klaus P., Brag!: the art of tooting your own horn without blowing it, New York 2004.

Kozak-Łatkowska B., Koncepcja kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi w kontekście

uczenia się przez całe życie, [in:] szkolenia.com (n.d.), [online], http://

www.szkolenia.com/news/806/koncepcja-kompetencji-w-zarzadzaniuzasobami-

ludzkimi-w-kontekscie-uczenia-sie-przez-cale-zycie, [retrieved:

05.2016].

Kuś A., Ludzie Uniwersytetu w dobie globalizacji, [in:] Edukacja w zglobalizowanym świecie

V. Tanaś, W. Welskop (eds.), Łódź 2016, pp. 155–162.

Mastrokoukou et al., Rediscovering Teaching in University: A Scoping Review of Teacher

Effectiveness in Higher Education, “Frontiers in Education” 2022, 7, Article

, pp. 1–16.

Męczkowska A., Kompetencja, [in:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. Pilch (ed.),

vol. 2, Warszawa 2009, pp. 693–695.

Model Kompetencji Zawodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Biuro

Karier (n.d.), [online], https://www.biurokarier.umk.pl/model-kompetencjizawodowych,

[retrieved: 24.11.2022].

Pink D. H., Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us, Edinburgh 2011.

Price-Mitchell M., Curiosity is a Core Predictor of Academic Performance, Roots of action

(n.d.), [online], https://www.rootsofaction.com/curiosity-academic-per

formance/, [retrieved: 22.11.2022].

Program studiów. Kierunek studiów: Filologia obca nauczycielska. Rok akademicki 2021/2022,

[online], https://filologia.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2021/06/

Zalacznik-nr-1-Program-studiow -Filologia obca nauczycielska.pdf,

[retrieved: 19.11.2022].

Program studiów. Kierunek studiów: filologia polska nauczycielska. Rok akademicki 2021/

, [online], https://filologia.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2021/

/Filologia polska nauczycielska Program.pdf, [retrieved: 19.11.2022].

Quoidbach J. et al., Emodiversity and the Emotional Ecosystem, “Journal of Experimental

Psychology: General” 2014, 143 (6), pp. 2057–2066.

Robinson K., Do Schools Kill Creativity? Ken Robinson. TED 2006, [online], https://

www.ted.com/talks/sir ken robinson do schools kill creativity, [retrieved:

11.2022].

Sajduk B., Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto Kogo Jak Uczy?, Kraków 2014.

Sarris J. et al., International Society for Nutritional Psychiatry Research consensus position

statement: nutritional medicine in modern psychiatry, “World Psychiatry” 2015,

, pp. 370–371.

Sikma L., Building Resilience: Using BRiTE with Beginning Teachers in the United States,

[in:] Cultivating Teacher Resilience, C. F. Mansfield (ed.), Singapore 2021,

pp. 85–100.

Słownik Języka Polskiego: Resiliencja, [online], https://sjp.pl/resiliencja, [retrieved:

11.2022].

Spencer J., What’s Your Legacy as a Teacher?, John Spencer 2017, [online], https://

spencerauthor.com/your-legacy-teacher/, [retrieved: 24.11.2022].

Strawińska A. B., Autopromocja w edukacji akademickiej, [in:] Edukacja polonistyczna.

Metamorfozy kontekstów i metod, M. Karwatowska, L. Tymiakin (eds.), Lublin

, pp. 137–166.

Strawińska A. B., Uwagi językoznawcy o kompetencjach odpornościowych (na podstawie

profesji nauczyciela akademickiego), “Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka

Polskiego” 2021, 30, pp. 208–210.

Team Resilience, How to Know if Your Team Has Low Resilience, Payne Resilience Training

& Consulting 2022, [online], https://payneresilience.com/blog/lowteam-

resilience, [retrieved: 24.11.2022].

Team Tony, Learn how to overcome adversity. How to build resilience and overcome anything,

T. Robbins (n.d.), [online], https://www.tonyrobbins.com/mindmeaning/

overcoming-adversity/, [retrieved: 21.11.2022].

Those who can teach, should. Editorial, “Nature Chemical Biology” 2007, 3 (12).

Truebridge S., Resilience: It Begins With Beliefs, “Kappa Delta Pi Record” 2016, 52 (1),

pp. 22–27.

Wędrychowska E. Rezyliencja – 5 sposobów na to, jak budować swoją “warstwę ochronną”,

by radzić sobie w trudnych doświadczeniach zawodowych, [online], http://

ewedrychowska-coaching.pl/blog/rezyliencja-5-sposobow-na-to-jakbudowac-

swoja-warstwe-ochronna-by-radzic-sobie-w-trudnych-doswiad

czeniach-zawodowych/, [retrieved: 12.01.2021].

Wołoszyn S., Nauczyciel, [in:] Encyklopedia pedagogiczna,W. Pomykało (ed.),Warszawa

, pp. 444–445.

Wróblewski A. K., Wizja uniwersytetu przyszłości, “Nauka” 2010, 2, pp. 11–17.

Download

Published
2023-12-22


Dzięcioł-Pędich, A. and Strawińska, A. B. (2023) “RESILIENCE OF POLISH TERTIARY TEACHERS HOW TO DEFINE IT AND HOW TO BUILD IT”, Linguodidactica, 27. Available at: https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/l/article/view/2148 (Accessed: 16 July 2024).

Agnieszka Dzięcioł-Pędich 
Uniwersytet w Białymstoku
Anetta B. Strawińska 
Uniwersytet w Białymstoku