JĘZYK POLSKI JAKO OBCY W UCZELNI MEDYCZNEJ PROBLEMY I WYZWANIA

Katarzyna Jóskowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuAbstract

Teaching Polish as a foreign language at a medical university constitutes a series of strategic
challenges and problems of a diverse nature. Obviously, some of them have a systemic
(organizational) character, and some result, among other things, from the differences in the
language level or the multinationality and hence the multiculturalism of the students.
The aim of the paper is to present the findings of a survey conducted among students
of medicine learning Polish at the Nicolaus Copernicus University Collegium Medicum in
Bydgoszcz. Results of the research on the needs, expectations and concerns of students
have become the basis for developing a number of temporary solutions in teachingmedical language, including specific didactic activities during classes. Moreover, efforts were also
made to work out some mutually beneficial long-term solutions.

Keywords:

Polish as a foreign language, medical Polish, teaching foreign language for specific purposes, medical university

Brześkiewicz Z. W., Supersłuchanie. Jak słuchać i być słuchanym, Warszawa 1996.

D¨ornyei Z., Motivation and motivating in the foreign language classroom, „Modern Language

Journal” 1994, 78, s. 273–284.

Gaszyńska-Magiera M., Miejsce wiedzy o kulturze w nauczaniu języka polskiego jako

obcego: perspektywa etnolingwistyczna, [w:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań:

dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, W. Miodunka,

A. Seretny (red.), Kraków 2008, s. 279–289.

Kaczmarek M., Jak uczyć języka? Piosenka w pracy na lektoracie języka polskiego jako

obcego, „Roczniki Humanistyczne” 2014, 62 (10), s. 45–54.

Kowalikowa J., Choińska K., Pachowicz M., Kontrola i ocena jako integralne i konieczne

składniki procesu dydaktycznego na różnych etapach edukacyjnych, „Dydaktyka

Polonistyczna” 2021, 7 (16), s. 129–141.

Krawczyk A., Technologie informacyjne w nauczaniu języka specjalistycznego – wskazanie

źródeł internetowych jako pomocy dydaktycznych, [w:] Języki specjalistyczne.

Teoria i praktyka glottodydaktyczna, D. Gabryś-Baker, R. Kałamarz (red.), Katowice

Laskowska J., Technologie cyfrowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis

Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2019, 26,

s. 161–170.

Lipowski J., Interferencje fonetyczne we współczesnych językach zachodniosłowiańskich,

[w:] Język, komunikacja, informacja, I. Koutny, P. Nowak (red.), t. 6, Poznań

, s. 205–215.

Maciołek M., Tambor J., Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli

uczących języka polskiego jako obcego, Katowice 2012.

Maciołek M., Problemy (cudzoziemców i lektorów języka polskiego) z wymową liczebników,

„Postscriptum Polonistyczne” 2015, 2 (16), s. 109–124.

Miodunka W. (red.), Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Kraków 2013.

Oczko P., Techniki rozwijania sprawności słuchania i mówienia w podręcznikach do nauczania

polskiego języka medycznego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie

Polonistyczne Cudzoziemców” 2020, 27, s. 435–450.

Pałasz P., Piosenka popularna jako materiał dydaktyczny oraz możliwość jej wykorzystania

na zajęciach lektoratowych z języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis

Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2013, 20,

s. 349–356.

Pluta-Wojciechowska D., Wymowa cudzoziemców uczących się języka polskiego jako L2

w oczach logopedy: rekonesans zagadnień, „Forum Logopedyczne” 2015, 23,

s. 26–33.

Rogala D., Terka B., Burzyńska M., Gruchała W., Rodzińska W., Wawrzeń M., U lekarza.

Słucham i rozumiem! Materiały do nauczania języka polskiego medycznego.

Poziom A2-B2, Kraków 2019.

Seretny A., Lipińska E., ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków

Sheldon L., The Multiplayer Classroom: designing coursework as a game, Boston 2011.

Surdyk A., Technika Role Play oraz gry fabularne na lektoracie języka angielskiego a autonomizacja

studentów, [w:] Wokół autonomizacji w dydaktyce języków obcych.

Badania i refleksje, W. Wilczyńska (red.), Poznań 2002, s. 121–136.

Tkaczyk P., Grywalizacja, czyli jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych,

Gliwice 2012.

Podręczniki

Butcher A., Guziuk-Świca B., Laskowska-Mańko A., Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej

kulturze, Lublin 2003.

Cudak R., Tambor J. (red.), Kultura polska. Silva rerum, Katowice 2002.

Jurek T., Proszę mi powiedzieć, co się stało? Podręcznik języka polskiego dla studentów

medycyny, Poznań 2007.

Lewandowska I., Polish doesn’t bite!, Warszawa 2011.

Ławnicka-Borońska M., Język polski w medycynie. A Guide to Polish in Medical Practice,

Warszawa 2013.

Madeja A., Morcinek B., Polski mniej obcy, Katowice 2007.

Majkiewicz A., Tambor J., Śpiewająco po polsku, Katowice 2004.

Sołtowska K., Jurek T., Język polski w pigułce, Poznań 2010.

Strony internetowe

Centre for Medical Education in English at NCU Collegium Medicum, [online],

https://study.cm.umk.pl/, [dostęp: 10.01.2023].

Kahoot, [online], https://kahoot.com/, [dostęp: 23.08.2022].

Quizlet, [online], https://quizlet.com/pl, [dostęp: 23.08.2022].


Published
2023-12-22


Jóskowska, K. (2023) “JĘZYK POLSKI JAKO OBCY W UCZELNI MEDYCZNEJ PROBLEMY I WYZWANIA”, Linguodidactica, 27. Available at: https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/l/article/view/2154 (Accessed: 16 July 2024).

Katarzyna Jóskowska 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu