ROZWOJ KOMPETENCJI INTERKULTUROWYCH NA PRZYKŁADZIE PODRĘCZNIKA DO NAUKI JĘZYKA WŁOSKIEGO CAMPIONATO DITALIANO NOWE TENDENCJE W PRAKTYCE GLOTTODYDAKTYCZNEJ

Joanna Ozimska

Uniwersytet ŁódzkiAbstract

The aim of this paper is to examine themethodology of teaching intercultural competencies
in the innovative textbook for learning the Italian language, Campionato d’italiano. The use
of the football theme – one of the cultural phenomena attracting the interest of the broad
masses of society – as the main thematic pattern of a textbook for teaching L2 integrated skills fills a gap existing in the publishing market, but also prompts scientific reflection on
the purposefulness and possible implications of such an approach in relation to the field
of the development of intercultural competencies. Applying the evaluation criteria for the
development of intercultural competencies proposed by E. Bandura, a content analysis of
the didactic activities extracted from the analyzed material was made, showing significant
glottodidactic differences in relation to previously available course books for teaching the
Italian language.

Keywords:

intercultural language education, foreign language teaching, football, soccer, languages for specific purposes, intercultural competencies

Aleksandrowicz-Pędich L., Ukryty program w podręcznikach do nauki języków obcych,

[w:] Reforma w nauce języka obcego. Nowe programy i podręczniki, H. Komorowska

(red.), Warszawa 2003, s. 123–131.

Antonowicz D., Kossakowski R., Szlendak T., Ostatni bastion antykonsumeryzmu? Kibice

industrialni w dobie komercjalizacji sportu, „Studia Socjologiczne” 2011,

(202), s. 113–139.

Archambault F., Football and fascism in Italy, „Soccer & Society” 2020, 21 (6), s. 639–647.

Bandura E., Nauczyciel jako mediator kulturowy, Kraków 2007.

Beretta F., „Not for everyone”: Transformations of Italian Calcio in the digital age, „Italian

Culture” 2021, 39 (1), s. 48–57.

Blecking D., Integration through sports? Polish migrants in the Ruhr, Germany, „International

Review of Social History” 2015, 60 (S1), s. 275–293.

Bolten J., Interkulturowa kompetencja, tłum. B. Andrzejewski, Poznań 2006.

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie środków przyznanych przez Włochy

na rzecz zawodowych klubów sportowych (Decreto salva calcio) (notyfikowana

jako dokument nr C(2005) 1794) (Tekst mający znaczenie dla EOG), EUR-Lex,

[online], https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:

D0898, [dostęp: 01.08.2022].

Dietschy P., Making football global? FIFA, Europe, and the non-European football world,

–74, „Journal of Global History” 2013, 8, s. 279–298.

Grodecki M., Occasional nationalists: the national ideology of Ultras, „Nationalities Papers”

, 49 (3), s. 562–575.

Hamil S., Morrow S., Idle C., Rossi G., Faccendini S., The governance and regulation of

Italian football, „Soccer & Society” 2010, 11 (4), s. 373–413.

Janowska I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie

języka polskiego jako obcego, Kraków 2011.

Kaliska M., ‘Cultural activities’ in foreign language teaching: a multimodal perspective on

Italian language textbooks, „Italian Studies” 2022, s. 1–17.

Kramsch C., Language and Culture, Oxford 2001.

Melosik Z., Piłka nożna. Tożsamość, kultura i władza, Poznań 2016.

Metzger S., ¨Ozvatan ¨O., Games of belonging: Football, boundaries and politics between

Germany and Turkey, „Nationalities Papers” 2020, 48 (4), s. 737–751.

Pfeiffer W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań 2001.

Sobkowiak P., Interkulturowość w edukacji językowej, Poznań 2015.

Strony internetowe

Dati mensili luglio 2023 e giugno 2023 – ultima pubblicazione, [online], https://www.

adsnotizie.it/, [dostęp: 19.08.2022].

L’italiano con i cinesi: spunti e materiali per la didattica, Blog – Vita d’aula, [online],

https://italianoperstranieri.loescher.it/news/l-italiano-con-i-cinesi-spuntie-

materiali-per-la-didattica-7690, [dostęp: 28.09.2023].

Paganelli V., La Cina in Italia: ovvero i sinofoni a scuola. Le difficolt`a di apprendimento

dell’italiano da parte dei sinofoni nella classe multilingue, Treccani, [online],

https://www.treccani.it/magazine/chiasmo/lettere e arti/Oriente/csb.

oriente.paganelli.html, [dostęp: 21.07.2022].

Torino, Treccani, [online], https://www.treccani.it/enciclopedia/torino/, [dostęp:

08.2022].

Umberto Eco e il calcio: “Il gol `e come il sesso”, la Repubblica, [online], https://ricerca.

repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/06/24/umberto-ecoil-

calcio-il-gol.html, [dostęp: 18.08.2022].

Korpus badawczy

Maggini M., Campionato d’italiano. Lezioni di italiano per conoscere l’Italia e il calcio.

Manuale con esercizi, Atene 2022.


Published
2023-12-22


Ozimska, J. (2023) “ROZWOJ KOMPETENCJI INTERKULTUROWYCH NA PRZYKŁADZIE PODRĘCZNIKA DO NAUKI JĘZYKA WŁOSKIEGO CAMPIONATO DITALIANO NOWE TENDENCJE W PRAKTYCE GLOTTODYDAKTYCZNEJ”, Linguodidactica, 27. Available at: https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/l/article/view/2160 (Accessed: 16 July 2024).

Joanna Ozimska 
Uniwersytet Łódzki