СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С ФИНАЛЬЮ ИНГ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Anna Romanik

Uniwersytet w BiałymstokuAbstract

The focus of this publication is on nouns (nomina actionis) with the ending -ing which are recorded
in modern Russian. These are both words taken from English and neologisms derived
from native material. Both groups of lexicons were characterized taking into account their
functional specificity, which became the main focus of consideration. Individuals recorded fromwidely understoodmedia (press, the Internet) and fromavailable lexicographic sources
were analyzed. Additionally, attention was focused on the status of the suffix -ing in the
morphological system of the Russian language. The proposed work uses classic research
methods, i.e. synchronous description of factual material and contextual presentation of
empirical base. The results of the analysis show stylistic and functional limitations of Russian
neologisms with the suffix -ing, as well as evidence, on the one hand, of the growing derivative
potential of the suffix -ing in Russian word-making and, on the other hand, of the
continuing popularity of nouns with semantics of activities imported from English.

Keywords:

suffix -ing, nomina actionis, noun, English borrowings, Russian language

Balteiro I., The influence of English in Spanish Fashion Terminology: -ing forms, “ESP

Today Journal” 2014, 2 (2), s. 156–173.

Belyayeva I. V., Kulikova E. G., Zaimstvovaniye morfem kak iliminirovaniye lakun: «ingovyye

» formy v russkom yazyke, «Vestnik MGLU. Gumanitarnyye nauki»

, 6 (822), s. 108–121.

D’yakov A. I., Zolotareva E. A., Anglogennost’ v russkom yazyke, «Mezhdunarodnyy

nauchno-issledovatel’skiy zhurnal» 2022, 3 (117), 3, [online], https://

cyberleninka.ru/article/n/anglogennost-v-russkom-yazyke, [dostup: 03.07.

.

D’yakov A. I., Slovar’ anglitsizmov russkogo yazyka, [online], http://anglicismdictiona

ry.ru/, [dostup: 20.05.2023].

D’yakov A. I., Skvoretskaya E. V., Suffiks -ing zavoyevyvayet svoi pozitsii v russkom

slovoobrazovanii, «Sibirskiy filologicheskiy zhurnal» 2013, 4, s. 180–186.

Koryakovtseva E., Nomina actionis: evolyutsiya periferiynykh slovoobrazovatel’nykh kategoriy

v epokhu globalizatsii, Siedlce 2021.

Koryakovtseva E., Ocherki o yazyke sovremennykh slavyanskikh SMI (semantiko-slovoobrazovatel’nyy

i lingvokul’turologicheskiy aspekty), Siedlce 2016.

Levina S. D., Inoyazychnaya morfema -ing v sovremennom russkom slovoobrazovanii,

[v:] Aktivnyye protsessy v sovremennom russkom yazyke. Natsional’noye i internatsional’noye,

L.V. Ratsiburskaya (red.), Moskva 2021, s. 386–397.

Pstyga A., Wzór, analogia, podobieństwo oraz motywacja kulturowa w perspektywie słowotwórczej,

„Prace Filologiczne” 2021, 76, s. 455–468.

Ratsiburskaya L. V., Dinamicheskiye aspekty internatsionalizatsii v sovremennom mediynom

slovotvorchestve, «Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta.

Seriya 2. Yazykoznaniye» 2014, 5 (24), s. 25–31.

Seshan Sh., Sushchestvitel’nyye na -ing – simvol amerikanskoy yazykovoy ekspansii?, «Russkaya

rech’» 1996, 3, s. 46–49.

Shagalova E. N., Slovar’ noveyshikh inostrannykh slov, Moskva 2017.

Slovar’ russkogo yazyka koronavirusnoy epokhi, E. S. Gromenko, A. S. Pavlova, M. N.

Priyemysheva, Yu. S. Ridetskaya (red.), Sankt-Peterburg 2021.

Sologub O. P., Usvoyeniye inoyazychnykh strukturnykh elementov v russkom yazyke (proiskhozhdeniye

i funktsionirovaniye), [v:] Nauka. Universitet, 2002. Materialy

Tret’yey nauchnoy konferentsii, Novosibirsk 2002, s. 130–134, [online], http://

www.philology.ru/linguistics2/sologub-02.htm, [dostup: 25.05.2023].

Votyakova I. A., Suffiks -ing- v slovoobrazovatel’noy sisteme sovremennogo russkogo yazyka,

«Russkiy yazyk i kul’tura v zerkale perevoda» 2020, 1, s. 275–282.

Waszakowa K., Internacjonalizacja w słowotwórstwie polszczyzny przełomu XX i XXI wieku

jako przykład jednostronnych kontaktów językowych, „Biuletyn Polskiego

Towarzystwa Językoznawczego” 2019, 75, s. 179–193.

Waszakowa K., Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny,

Warszawa 2005.

Yefremova T. F., Tolklvyy slovar’ slovoobrazovatel’nykh yedinits russkogo yazyka, Moskva

Yermachkova O., Anglitsizmy na -ing v russkom i slovatskom yazykakh, «Filologicheskiy

klass» 2020, 25, 1, s. 51–61.

Zavadskaya A. V., Rol’ anglitsizmov v slovoobrazovatel’noy sisteme russkogo yazyka, «Baltiyskiy

gumanitarnyy zhurnal» 2015, 1 (10), s. 31–33.


Published
2023-12-22


Romanik, A. (2023) “СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С ФИНАЛЬЮ ИНГ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ”, Linguodidactica, 27. Available at: https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/l/article/view/2161 (Accessed: 16 July 2024).

Anna Romanik 
Uniwersytet w Białymstoku