МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ УДАРЕНИЮ В ПОЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Joanna Woch

Uniwersytet Śląski w KatowicachAbstract

The article focuses on two main methods of teaching word stress to Polish students: imitation
and the grammar method. Imitation, based on repeating words, phrases and sentences
with correct word stress, is the dominant method of teaching Polish students. However, this
method does not seem to be effective in acquiring orthoepic habits since it is not based on characteristic features of the Russian accentual system. The research indicated that it is necessary
to compare and analyse Russian and Polish accentual systems to eliminate mother
tongue interference to master correct Russian pronunciation. Therefore, using the grammar
method in teaching Russian word stress is a necessity. This method allows for teaching rules
of stress in Russian because it uses word formation characteristics and the morphemic structure
of words. It is the only effective way of learning accentual patterns as it can develop
the habit of conscious accentuation based on structured rules and regularities, and improve
and correct Russian pronunciation in general.

Keywords:

word stress, Russian as a foreign language, word formation, syllable, Polish language

Dybo V. A., Slavˆanskaˆa akcentologiˆa. Opyt rekonstrukcii sistemy akcentnyh paradigm v praslav

ˆanskom, Moskva 1981.

Dziewanowska D., Akcent w języku rosyjskim. Ćwiczenia praktyczne, Warszawa 2000.

Fedˆanina N. A., Udarenie v sovremennom russkom ˆazyke, Moskva 1976.

Fomina T. G., Russkoe udarenie. Uˇcebnoe posobie, Kazan’ 2001.

GałeckiW., Zasady nauczania języka rosyjskiego (metodyka). Podręcznik dla szkół wyższych,

Warszawa 1957.

Gasek B., Wiedza akcentologiczna w nauczaniu języka rosyjskiego na studiach rusycystycznych,

„Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik”

, 19, s. 47–59.

Grochowski L., Metodyka nauczania języka rosyjskiego, Warszawa 1975.

Grochowski L., O nauczaniu języka rosyjskiego w szkole średniej, Warszawa 1976.

Hart D., O russkom udarenii – prosto, Sankt-Peterburg 2013.

Kolesov V. V., Russkaˆa akcentologiˆa, Sankt-Peterburg 2010.

Marciszewska M., Sładkiewicz Ż., Ćwiczenia z fonetyki języka rosyjskiego dla początkujących,

Gdańsk 2015.

Metodyka nauczania języka rosyjskiego, A. Doros (red.), Warszawa 1971.

Olechnowicz M., K voprosu o metodike obuˇceniˆa russkomu udareni ˆu v pol’skoj auditorii,

„Glottodidactica” 1966, 7, s. 91–108, [online], https://pressto.amu.edu.pl/

index.php/gl/article/download/18252/18868 [dostup 5.06.2022].

Olechnowicz M., Teoretyczne zasady dystrybucji rosyjskiego akcentu wyrazowego, Łódź

Podstawy pedagogiczne nauczania języka rosyjskiego, S. Siatkowski (red.),Warszawa 1982.

Skrundowa, Z., Sprawność mówienia w nauczaniu języka rosyjskiego, Warszawa 1980.

Woch J., Ispol’zovanie Nacional’nogo korpusa russkogo ˆazyka v obuˇcenii postanovki udareniˆa

dlˆa studentov-rusistov, „Roczniki Humanistyczne” 2021, LXIX, 10, s. 189–204

Zaliznˆak A. A., Trudy po akcentologii, Moskva 2010.


Published
2023-12-22


Woch, J. (2023) “МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ УДАРЕНИЮ В ПОЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ”, Linguodidactica, 27. Available at: https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/l/article/view/2166 (Accessed: 16 July 2024).

Joanna Woch 
Uniwersytet Śląski w Katowicach