Overcoming native language interference in language teaching of russian philology students

Halina Zając-Knapik

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii


Abstract

In the article, on the basis of glottodidactic literature, the author refers to the problem of language interference, the concept of bilingual model of generating speech and presents the principles of the didactic experiment conducted among students of the first year of Russian philology and its results. The basis of this didactic experiment is a theoretical grammar material prepared in the form of linguistic information quanta (grammar rules, sintactic structures, some inflexional paradigms). The aim of the experiment is demonstrating the effectiveness of applying linguistic information quanta and translation exercises.

Keywords:

interference, bilingual model of generating speech, quanta of linguistic information, translation exercises, didactic experiment

Arabski J., Warunki i sposoby występowania interferencji, [w:] Wybrane metody glottodydaktyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, J. Arabski (red.), nr 371, Katowice 1980, s. 9–20.

Arabski J., O przyswajaniu języka drugiego (obcego), Warszawa 1985.

George H.V., Common Errors in Language Learning, Rowley 1972.

Harczuk Z., O unowocześnienie systemu nauczania języka rosyjskiego, „Język Rosyjski” 1963, nr 3, s. 11–16.

Iwan K., Działanie transferu międzyjęzykowego w zakresie opanowania ortografii rosyjskiej w środowisku polskojęzycznym, Szczecin 1995.

Kaczmarski S.P., Wstęp do bilingwalnego ujęcia nauki języka obcego, Warszawa 1988.

Kaczmarski S.P., Język ojczysty w nauce języka obcego – kilka refleksji, „Języki Obce w Szkole” 2003, nr 1, s. 14–19.

Komorowska H., Nauczanie gramatyki języka obcego a interferencja. Audiolingwalizm, kognitywizm, interferencja, Warszawa 1980 (wyd. II poprawione i uzupełnione).

Komorowska H., Metody badań empirycznych w glottodydaktyce, Warszawa 1982.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2009.

Marton W., Programowanie kursu językowego a kognitywne podejście do nauczania języków obcych, [w:] Glottodydaktyka a lingwistyka. Materiały z II Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, F. Grucza (red.), Warszawa 1976, s. 53–70.

Marton W., Dydaktyka języka obcego w szkole średniej. Podejście kognitywne, Warszawa 1978.

Marton W., Kilka uwag na temat formalnych właściwości kontrastywnych gramatyk pedagogicznych, [w:] Polska myśl glottodydaktyczna 1945–1975. Wybór artykułów z zakresu glottodydaktyki ogólnej, F. Grucza (red.),Warszawa 1979, s. 597–606.

Marton W., Optymalizacja nauczania języków obcych w szkole, Warszawa 1979.

Nickel G., Project on applied contrastive linguistics: a report, [w:] Acti’ve methods and modern aids in the teaching of foreign languages, R. Filipović (red.), London 1972, s. 223–229.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

Richards J.C., A non-contrastive Approach to Error Analysis, „English Language Teaching” 25/3, 1971, s. 12–18.

Selinker L., Interlanguage, „International Review of Applied Linguistics” 1972, 10, s. 219–231.

Szulc A., Teoria lingwistyczna a nauczanie języków obcych, „Języki Obce w Szkole” 1960, nr 6, s. 338–346.

Szulc A., Lingwistyczne podstawy programowania języków obcych, Warszawa 1971.

Szulc A., Słownik dydaktyki języków obcych, Warszawa 1994.

Weinreich U., Languages In Contact. Findings and problems, The Hague, Mouton 1953.

Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie, Kraków 2010.

Woytowicz-Neymann M., Dorośli a nauczanie języków obcych, Wrocław 1970.

Wójcik T., Językoznawcze aspekty metodyki nauczania języka rosyjskiego, Poznań 1973

Zając-Knapik H., Bilingwalny model generowania mowy i kwantowanie informacji lingwistycznej jako efektywne środki służące nauczaniu gramatyki na studiach rusycystycznych, „Linguodidactica” 2016, t. XX, s. 331–344.

Генцель Я., Осознанное овладение әлементарной лингвистической информацией и формирование коммуникативной компетенции учащихся, „Przegląd Rusycystyczny” 1990, nr 1–4, s. 25–29.

Генцель Я., Билингвальная модель порождения высказывания и вопросы оптимизации преподавания русского языка как иностранного, „Русский язык за рубежом” 2, 1992, s. 89–96.

Генцель Я., Билингвальная модель речепорождения и вопросы презентации языкового материала в учебниках русского языка, [w:] Новые российские реалии и их отражение в современном русском языке, Ольштын 1994, s. 35–41.

Генцель Я., Билингвальная модель порождения речи и вопросы отимизации обучения иноязычной лексике, [w:] 3. Internationale wissentschaftliche Konferenz: lexikographie und Lexikologie im Russischunterricht (als Fremdsprache), Berlin, 27. Mai 1994, s. 69–75.

Генцель Я., Квантование лингвистической информации и его применение в лингводидактических материалах по русскому языку, [w:] Вопросы лингвистики и лингводидактики. Материалы конференции МАПРЯЛ, Т. Жеберек (red.), Kraków 1996, s. 214–222.


Published
2017-12-30


Zając-Knapik, H. (2017) “Overcoming native language interference in language teaching of russian philology students”, Linguodidactica, 21, pp. 271–285. doi: 10.15290/lingdid.2017.21.20.

Halina Zając-Knapik 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii