Types of lexical correspondence on the example phytosanitary terminology

Ewelina Jasińska-Grabowska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Słowiańskiej


Abstract

This article is about the types of lexical correspondence between the terms Russian and polish customs law on the example phytosanitary terminology according to Werner Koller criterion. The attention was focused on the analysis of the original text and the translation into Polish, which allowed to define relations of equivalence between Russian and Polish customs law terms.

Keywords:

terminology, equivalence, types of correspondence, specialist translation

Chwatow S., Szadyko S., Słownik rosyjsko-polski terminów ekonomicznych, handlowych i finansowych, Warszawa 2015.

Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 w sprawie odpadów, art. 1.

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/odpady;3949955.html, [online], dostęp 24.08.2017.

Gizbert-Studnicki T., Sytuacyjne uwarunkowanie językowych właściwości tekstów prawnych, [w:] Język – Prawo – Społeczeństwo, E. Malinowska (red.), Opole 2004.

Grucza F., O językach specjalistycznych (=technolektach) jako pewnych składnikach rzeczywistych języków ludzkich, [w:] Języki specjalistyczne. Materiały z XVII Ogólnopolskiego Sympozjum ILS UW Warszawa 9–11 stycznia 1992, F. Grucza, Z. Kozłowska (red.), Warszawa 1994, s. 7–27.

Hałas B., Terminologia języka prawnego, Zielona Góra 1995.

Kierzkowska D., Tłumaczenie prawnicze, Warszawa 2002.

Kizińska A., Ekwiwalencja w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych. Polskie i brytyjskie prawo spadkowe, Warszawa 2015.

Koller W., Przekład literacki z perspektywy językoznawstwa. Czynniki warunkujące przekład na przykładzie tekstu Henryka Ibsena, [w:] Współczesne teorie przekładu, P. Bukowski, M. Heydel (red.), Kraków 2009, s. 143–170.

Kołodziej R., Polski Kodeks Pracy w przekładach na język niemiecki – terminologia i strategie translatorskie, Kraków 2014, s. 37–48.

Kubacki A.D., Relacje interlingwalne między niemieckimi derywatami z -ung a ich odpowiednikami w języku polskim, „Investigationes Linguisticae” 2009, vol. XVII, s. 37–50.

Malinowski A., Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006.

Malinowski A., Teksty prawne Unii Europejskiej. Opracowanie treściowe i redakcyjne oraz zasady ich publikacji, Warszawa 2010.

Nida E., Zasady odpowiedniości, [w:] Współczesne teorie przekładu, P. Bukowski, M. Heydel (red.), Kraków 2009, s. 51–69.

Pieńkos J., Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – Prawo w języku, Warszawa 1999.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych z dnia 25 sierpnia 2015 roku (Dz. U. 2015, poz. 1227).

Słownik Synonimów Języka Polskiego, https://www.synonimy.pl/synonim/certyfikat/, [online], dostęp 28.08.2017.

Zieliński M., Języki prawne i prawnicze, [w:] Polszczyzna 2000: orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, W. Pisarek (red.), Kraków 1999, s. 50–74.

Пограничный словарь, Академия Федеральной ПС РФ. (red.), Москва 2002, http://border.academic.ru/1279/Фитосанитарный контроль, [online], dostęp 28.08.2017.

Толковый словарь таможенного права, А.Н. Козырин (red.), Москва 2006.


Published
2017-12-30


Jasińska-Grabowska, E. (2017) “Types of lexical correspondence on the example phytosanitary terminology”, Linguodidactica, 21, pp. 119–134. doi: 10.15290/lingdid.2017.21.09.

Ewelina Jasińska-Grabowska 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Słowiańskiej