Teaching (not only English) to Learners with Special Educational Needs

Izabela Bieńkowska

dr hab. Izabela Bieńkowska, prof. ATH - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Społeczno-Humanistyczny, Katedra Pedagogiki

Krzysztof Polok

dr hab. Krzysztof Polok, prof. ATH - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Społeczno-Humanistyczny, Katedra Anglistykil


Abstract

The paper discusses some of the selected forms of work with learners with special educational needs (SEN) to be delivered during (not only) foreign language classes. Apart from presenting currently mandatory legal acts that concern different forms of work with SEN learners the paper discusses selected effective pedagogical approaches possible for application during (not only) foreign language lessons. In the final part of the paper we make an attempt to analyze these forms of effective foreign language deliverance to (mostly dyslexic) learners that can be applied to pedagogically divergent learners that are commonly found in many classrooms.

Keywords:

SEN learners, legal SEN-related acts, educational activity to dyslexic learners, foreign language lessons in pedagogically divergent classrooms

Bogdanowicz M., Niespecyficzne i specyficzne trudności w uczeniu się języków obcych, [w:] Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych, M. Bogdanowicz, M. Smoleń (red.), Gdańsk 2004, s. 78–97.

Felder R.M., Silverman L.K., Learning Styles and Teaching Styles in Engineering Education, „Engr. Education” 1988, 78 (7), s. 674–681.

Jaworska-Biskup K., Dysleksja na lekcji języka angielskiego, Chełm 2008.

Jurek A., Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją, Gdańsk 2009.

Łoskot M., Specjalne potrzeby edukacyjne wyzwaniem dla edukacji XXI wieku, „Głos Pedagogiczny” 2010, nr 20, s. 4–9.

Schneider E., Crombie M., Dyslexia and Foreign Language Learning, London 2003.

Thompson J., Specjalne potrzeby edukacyjne, Warszawa 2013.

Ur P., Wright A., Five-Minute Activities, A resource book of short activities, Cambridge 2004.

Wessels Ch., Drama, Oxford 1987.

Wiatrowska L., Retardacja rozwojowa dziecka a postawy rodziców, [w:] Wychowanie w rodzinie. Rodzina o specjalnych potrzebach, S. Walasek, B. Winczura (red.), tom 4, Jelenia Góra 2011, s. 109–124.

Rozporządzenie MEN z dn. 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Rozporządzenie MEN z dn. 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 228, poz. 1487).

Rozporządzenie MEN z dn. 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Ustawa z dn. 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych. Salamanka, Hiszpania, 7–10 czerwca 1994 r., [w:] http://www.eurosprawni.org/pl/prawo/314-deklaracja-z-salamanki-oraz-wytyczne-dla-dzialan-w-zakresie-specjalnych-potrzeb-edukacyjnych

Dlaczego potrzebna jest nam wiedza o ICF?, [w:] http://www.pfon.org/images/dodatki/20150312 icf wiedza.pdf

Kształcenie Specjalne, trybunał d/s Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych i Niepełnosprawności, Special Education, Special Educational Needs and Disability Tribunal, [w:] http://www.education-support.org.uk/polish/parents/special-education/sendist/

Warnock M., The Warnock Report, Special Educational Needs. Report of the Committee of Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People, London 1978, [w:] http://www.educationengland.org.uk/documents/warnock/

Zaremba L., Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014, [w:] http://www.bc.ore.edu.pl/Content/671/identyfikowanie spe_spr.pdf


Published
2017-12-30


Bieńkowska, I. and Polok, K. (2017) “Teaching (not only English) to Learners with Special Educational Needs”, Linguodidactica, 21, pp. 59–73. doi: 10.15290/lingdid.2017.21.04.

Izabela Bieńkowska 
dr hab. Izabela Bieńkowska, prof. ATH - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Społeczno-Humanistyczny, Katedra Pedagogiki
Krzysztof Polok 
dr hab. Krzysztof Polok, prof. ATH - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Społeczno-Humanistyczny, Katedra Anglistykil