O czasopiśmie

"Studia Wschodniosłowiańskie" - rocznik poświęcony badaniom nad literaturą, kulturą, językiem, folklorem i historią narodów słowiańskich w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Publikuje teksty na temat związków kultury wschodniosłowiańskiej z kulturą polską i zachodnioeuropejską. zawiera dział recenzji i informacji o książkach oraz sprawozdania z sesji naukowych. Zamieszcza teksty w języku polskim, językach wschodniosłowiańskich, języku angielskim i niemieckim.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z zakresu problematyki wschodniosłowiańskiej: lingwistyki, literaturoznawstwa, przekładu, kultury słowa oraz glottodydaktyki.