Etyka publikacji

Zasady etyczne, stosowane przez rocznik „Studia Wschodniosłowiańskie” w stosunku do autorów opublikowanych materiałów i recenzentów, oparte są na podstawie zaleceń COPE Committee on Publication Ethics, Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers.

Zasady obowiązujące redakcję czasopisma

Na decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu wpływa zgodność z profilem czasopisma. Nie ma na nią wpływu afiliacja autora artykułu, jego pochodzenie, narodowość, poglądy polityczne, płeć, przynależność etniczna, wyznanie itp. Decyzja podejmowana jest przez redaktora naczelnego na podstawie recenzji i opinii redaktorów tematycznych, redaktorów językowych i rady naukowej.

Autor(zy) artykułów i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces). Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane.

Artykuły odrzucone przez redakcję (także ich fragmenty) nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji i recenzentów, bez pisemnej zgody autora.
Recenzentami nie mogą być osoby, pozostające w konflikcie interesów z autorami (bezpośrednia podległość służbowa, bezpośrednie relacje osobiste).

Redaktor naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu.

W przypadku uzyskania przez redakcję informacji o naruszeniach przez autora artykułu obowiązujących standardów etycznych podejmowane są działania, mające na celu sprawdzenie zasadności zarzutów. W przypadku potwierdzenia naruszenia zasad etycznych, redaktor naczelny ma obowiązek odrzucić tekst, zgromadzić odpowiednią dokumentację, poinformować recenzentów o decyzji redakcji, poinformować autora o działaniach redakcji i ich wyniku, skontaktować się z instytucją, w której afiliowany jest autor, w celu poinformowania przełożonych autora o zaistniałej sytuacji.

Zasady obowiązujące autorów

Autorami tekstów powinny być osoby, które wniosły znaczący wkład w koncepcję i realizację badań oraz interpretację ich wyników. Wszyscy autorzy danego artykułu muszą zostać wskazani i muszą zaakceptować ostateczną jego wersję. Wkład poszczególnych autorów musi zostać jednoznacznie wskazany (złożenie stosownego oświadczenia, dostępnego na stronie internetowej rocznika).

Duplikowanie publikacji, plagiat, nieprawdziwa lista autorów (nazwisko badacza, który wniósł istotny wkład w powstanie publikacji nie zostało wymienione i nie znalazło się w podziękowaniach zamieszczonych w tekście), ghostwriting (dana osoba została wymieniona jako autor/współautor tekstu mimo znikomego lub zerowego udziału w badaniach) stanowią przejaw złamania zasad etycznych, obowiązujących w czasopiśmie.

Zachowaniem nieetycznym jest podawanie przez autora fałszywych lub świadomie nieprawdziwych danych.
Zachowaniem nieetycznym jest także złożenie przez autora tego samego tekstu do więcej niż jednej redakcji czasopisma, publikowanie materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie, przedkładanie artykułu naukowego, będącej tłumaczeniem tekstu opublikowanego.

Obowiązkiem autora jest ujawnienie źródeł finansowania badań, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkich konflikty interesów, które mogą wpłynąć na ich wyniki lub interpretację.

Autor ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia redakcji o odkryciu błędu lub nieścisłości w złożonym tekście.

Wszelkie przypadki naruszenia obowiązujących w czasopiśmie zasad etycznych stanowią przesłankę do odrzucenia artykułu.

Zasady obowiązujące recenzentów

Recenzje powinny być sporządzone obiektywnie, w oparciu o argumenty naukowe.

Wszystkie recenzowane teksty powinny być traktowane jako dokumenty poufne (nie mogą być przedstawiane do wglądu innym osobom oraz omawiane poza kolegium redakcyjnym). Nie mogą być również wykorzystywane przez recenzenta dla uzyskania korzyści osobistych.

Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo. Autor(zy) artykułów i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).

Recenzenci nie mogą recenzować prac, w stosunku do których istnieje podejrzenie występowania konfliktu interesów.

Recenzent ma obowiązek poinformować redakcję o wszelkich zaistniałych przypadkach naruszenia przez autorów standardów etycznych.

Procedury związane z naruszeniem zasad etycznych

Wszelkie zarzuty dotyczące naruszenia zasad etycznych zgodnie z zaleceniami Committee on Publication Ethics (COPE) muszą zostać poddane starannej analizie.

Redaktor naczelny i komitet redakcyjny za zadanie priorytetowe uważają utrzymanie najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej i nie akceptują żadnych form plagiatu.

Wszystkie zgłoszone materiały poddawane są procedurze sprawdzającej przy pomocy serwisu iThenticate Similarity Check (Crossref). Przypadki podejrzenia lub wykrycia plagiatu zobowiązani są także zgłaszać redaktorowi naczelnemu członkowie komitetu redakcyjnego i recenzenci poszczególnych prac.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia plagiatu jest zgodne z instrukcjami Committee on Publication Ethics (COPE) i zależy od stopnia skopiowania (praca jest odrzucana, może zostać podjęta decyzja o skontaktowaniu się z wydawcą skopiowanej pracy i instytucją, którą reprezentuje autor).

Redaktor naczelny i komitet redakcyjny sprawdzają także inne rodzaje wykroczeń badawczych, nadużyć i nierzetelności autorskiej (np. „ghostwriting”, „guest authorship”, fałszowanie danych). W przypadku potwierdzenia podejrzenia redakcja podejmuje decyzję o samodzielnym zbadaniu przedstawionych dowodów lub powołaniu dodatkowych ekspertów, a także o ewentualnym zaangażowaniu w procedurę wyjaśniającą pracodawców autora. Jeśli naruszenie praw autorskich zostanie dowiedzione, redakcja poinformuje o tym fakcie instytucję zatrudniającą autora.

W przypadku. gdy naruszenie zasad etycznych (plagiat, „ghostwriting”, „guest authorship”, przedstawienie w publikacji ustaleń niewiarygodnych, powstałych w wyniku niewłaściwego postępowania lub niezamierzonego błędu, opublikowanych wcześniej w innym miejscu bez odpowiedniego odniesienia, zgody lub uzasadnienia) zostanie wykryte i udokumentowane po ukazaniu się artykułu w czasopiśmie, redakcja wycofa opublikowane materiały.

Autorzy mają możliwość ustosunkowania się do wszelkich stawianych im zarzutów.