Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Artykuł nie był dotąd publikowany i nie został złożony jednocześnie w innym czasopiśmie.
 • Artykuł jest utworem oryginalnym, podlegającym ochronie prawem autorskim.
 • Artykuł nie narusza zasad etycznych obowiązujących w czasopiśmie.
 • Artykuł został przygotowany zgodnie z wytycznymi technicznymi, obowiązującymi w czasopiśmie.


 1. Rocznik „Studia Wschodniosłowiańskie” przyjmuje do druku materiały nigdzie dotąd nie publikowane.
 2. Artykuły publikowane w roczniku są recenzowane (wzór formularza recenzji). Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces). Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem jest dostępna w każdym numerze czasopisma i na stronie internetowej.
 3. Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” oraz „guest authorship” będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Odpowiedni druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej rocznika.
 4. Rocznik „Studia Wschodniosłowiańskie” zamieszcza materiały w językach wschodniosłowiańskich, języku polskim oraz w innych językach europejskich.
 5. Oprócz artykułów Redakcja zamieszcza także:
  a) recenzje merytoryczne, oceniające i polemiczne (objętość do 5 stron maszynopisu);
  b) informacje o książkach (objętość do 2 stron maszynopisu);
  c) sprawozdania z sesji i konferencji naukowych (objętość do 3 stron maszynopisu).
 6. Redakcja przyjmuje materiały do druku do 30 września.
 7. Wersją pierwotną wszystkich zamieszczonych w roczniku artykułów jest wersja papierowa.

Zasady przygotowania artykułów do druku w czasopiśmie "Studia Wschodniosłowiańskie:

 • objętość tekstów nie powinna przekraczać 20 stron znormalizowanego komputeropisu (format A4; marginesy zewnętrzne, wewnętrzne, górne i dolne: 2,5 cm; czcionka: Times New Roman 12 pkt.; interlinia: 1,5 wiersza)
 • tekst w formacie Word (doc): metryka w lewym górnym rogu: imię i nazwisko Autora, nazwa jednostki naukowej (Uczelnia, Wydział, Instytut/Katedra), numer telefonu, adres mailowy Autora (wielkość czcionki – 12 pkt., kursywa), numer ORCID;
 • tytuł artykułu wyrównany do środka (wielkość czcionki – 14 pkt., pogrubiona), śródtytuły: wyrównany do lewego (wielkość czcionki – 12 pkt., pogrubiona, z numeracją arabską);
 • pod tytułem należy umieścić słowa kluczowe (3–5) w języku artykułu (wielkość czcionki – 10 pkt.);
 • kursywą wyodrębniamy wszystkie omawiane wyrazy, zwroty i zdania, ponadto tytuły artykułów, książek i ich części; – przypisy należy zamieszczać u dołu strony artykułu (czcionka Times New Roman 10 pkt.; interlinia: 1 wiersz); – odniesienia do literatury należy zamieszczać w tekście głównym, zgodnie z następującą konwencją: [Nowak 1987, 52];
 • w tekstach w języku polskim, angielskim i innych językach europejskich cytaty i przypisy w języku rosyjskim, ukraińskim i białoruskim prosimy przytaczać w oryginale (nie w transliteracji);
 • teksty w języku polskim i innych językach europejskich powinny zawierać streszczenie w języku angielskim; teksty w języku angielskim – streszczenie w języku polskim (do 0,5 strony, należy przetłumaczyć również tytuł i słowa kluczowe);

Literatura:

 • spis literatury należy podawać w porządku alfabetycznym na końcu artykułu (najpierw literatura w języku artykułu, potem pozostała); czcionka Times New Roman 12 pkt; interlinia: 1,0 wiersz;
 • opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych powinien zawierać dodatkowo informacje o typie nośnika (w nawiasach kwadratowych), np. [CD-ROM], [online];
 • opis dokumentów dostępnych online powinien zawierać adres, pod którym można znaleźć pozycję w sieci oraz datę dostępu (w nawiasach kwadratowych).
 • Pozycje bibliograficzne zapisane cyrylicą powinny posiadać wariant transliterowany zgodny z PN-ISO 9:2000. Transliteracji należy dokonać automatycznie na stronie https://www.ushuaia.pl/transliterate/ (należy sprawdzić, czy został wybrany system PN-ISO 9:2000). Po zapisie transliterowanym w nawiasie kwadratowym umieszczamy zapis cyrylicą.

Spis literatury należy podać według zamieszczonego poniżej wzorca:
Kowalski J., 1990, Historia literatury, Kraków.
Nowacki J., 1963, Teoria aktów mowy, „Przegląd Językoznawczy” nr 7, s. 45–53.

Łużny R., 1970, Zarys dziejów literatury ukraińskiej, [w:] Ukraina, teraźniejszość i przeszłość, red. M. Karaś, A. Podraza, Kraków.
Nowacki J., 1963, Teoria aktów mowy, „Przegląd Językoznawczy” nr 7, s. 45–53.
Kopaliński W., 1988, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-Rom], Łódź.
Przewodnik po kulturze rosyjskiej w Polsce, cz. 3, 2010, Warszawa, [online],
http://www.rosyjskidom.waw.pl/prezentacja/6_Prezentacja_Piotr_Wizaemski_PL.pdf, [28.09.2011]
Zemskaâ A.E., 1982, Slovoobrazovanie kak deâtelʹnostʹ, Moskva. [Земская А.Е., 1982, Словообразование как деятельность, Москва.]