„Studia Wschodniosłowiańskie” – rocznik naukowy poświęcony zagadnieniom języka i literatury narodów wschodniosłowiańskich oraz dyscyplin pokrewnych takich jak kulturoznawstwo, komunikacja interkulturowa, translatoryka, komparatystyka polsko-wschodniosłowiańska. Publikujemy artykuły z językoznawstwa teoretycznego i stosowanego, w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, teorii i historii literatury, krytyki literackiej, a także prace o charakterze interdyscyplinarnym.  Oprócz artykułów naukowych, w czasopiśmie są zamieszczane recenzje publikacji krajowych i zagranicznych oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych. Redakcja czasopisma dużą wagę przywiązuje do umiędzynarodowienia wyników badań. Teksty są publikowane w językach wschodniosłowiańskich, języku polskim i angielskim.

Czasopismo „Studia Wschodniosłowiańskie” jest ujęte w ministerialnym wykazie punktowanych czasopism naukowych od 2010 r. Aktualna punktacja to 40 pkt.

ISSN: 1642-557X (Print) DOI: 10.15290

         OA        Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • CEJSH
  • CEEOL
  • EBSCO
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • ERIH PLUS

MNISW
20 (2019)