Wywiad-rzeka. Między teorią a praktyką gatunku

Marcin Różański

Wydział Filologiczny Uniwersytet Szczeciński


Abstrakt

The article attempts to characterize the specific literary form of an extended interview. Relying on theresearch after 1945, theauthor evaluates various classification proposals and points to its crossgeneric features of non-fiction. He concentrates on the interviewee oriented character of the form and sees its potential in the broad thematic scope and the possibility to present or confront worldviews. Given the fact that the extended interview in Poland flourished in the 1990s, its heyday coincided with socio-political transformations. This success was due to the lifting of censorship and the emergence of publishing houses in the private sector. 

Słowa kluczowe:

extended interview, literature, document, genology, fiction, antifiction

Balbus Stanisław (2000), Zagłada gatunków, w: Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, s. 15–27.

Czapliński Przemysław (1997), Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976–1996, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Czermińska Małgorzata (1987), Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.

Czermińska Małgorzata (1995), Autobiograficzne formy, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, s. 49–54.

Czermińska Małgorzata (2000), Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków: Universitas.

Drzycimski Andrzej, Skutnik Tadeusz (1990), Gdańsk. Sierpień ’80, Gdańsk: Wydawnictwo Aida.

Głowiński Michał (1998), Gatunek literacki, w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, s. 174–176.

Głowiński Michał, Wołowiec Grzegorz (2018), Czas nieprzewidziany. Rozmowa-rzeka, Warszawa: Wydawnictwo Wielka Litera.

Główczewski Aleksander (2005), Poetyka i pragmatyka „rozmów z...”, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Grochowski Grzegorz (2018), Pamięć gatunków. Ponowoczesne dylematy atrybucji gatunkowej, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Holmgren Beth (1990), O „Rozmowach” Witolda Gombrowicza, przeł. D. Gostyńska, „Pamiętnik Literacki”, z. 1, s. 75–106.

Jarzębski Jerzy (1984), Kariera autentyku, w: J. Jarzębski, Powieść jako autokreacja, Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 337–364.

Kot Wiesław (1990), Rozmowaz pisarzem– reguły gry, „Czas Kultury”, nr22–23, s.7–11.

Lubas-Bartoszyńska Regina (1993), Między autobiografią a literaturą, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łebkowska Anna (1993), Kariera „książki mówionej”, „Dekada Literacka”, nr 6, s. 1, 4.

Łebkowska Anna (1994), Rozmowa z pisarzem-analiza gatunku, w: Kryzys czy przełom. Studia z historii i teorii literatury, red. M. Lubelska i A. Łebkowska, Kraków: Universitas, s. 175–187.

Maciąg Kazimierz (2001), W kręgu problematyki „pamiętników mówionych”, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nycz Ryszard (2016), Sondowanie pamięci (5): być (z) sobą nie u siebie, w: Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość, red. R. Sendyka, T. Sapota, R. Nycz, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, s. 7–14.

Ong Walter Jackson (1990), Przekształcanie się środków przekazu: mówiona książka, przeł. M.B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki”, z. 1, s. 319–327.

Sendyka Roma (2015), Od kultury ja do kultury siebie. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych, Kraków: Universitas.

Skwarczyńska Stefania (1987), Niedostrzeżony problem podstawowy genologii, w: Problemy teorii literatury. Seria 2, wyboru prac dokonał H. Markiewicz, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, s. 97–114.

Sławiński Janusz (1990), Jedno z poruszeń w przedmiocie, w: Teksty i teksty, Warszawa: Wydawnictwo Polska Encyklopedia Niezależna PEN, s. 42–51.

Sulima Roch (1980), Dokument i literatura, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Szajnert Danuta (2000), Osoba w paratekstach, w: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan i W. Bolecki, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, s. 47–72.

Taylor Charles (2001), Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, red. T. Gadacz, tłum. zbior., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zimand Roman (1989), Rozmowa z... – dokument czy literatura?, w: R. Zimand, Czas normalizacji. Szkice czwarte, Londyn: Wydawnictwo Aneks, s. 7–23.

Pobierz

Opublikowane
2018-12-20Marcin Różański 
Wydział Filologiczny Uniwersytet SzczecińskiLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.