Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Tekst zawiera pojedyncze spacje; używa 12-punktowej czcionki; stosuje kursywę zamiast podkreślenia (z wyjątkiem adresów URL); a wszystkie ilustracje, ryciny i tabele są umieszczane w tekście w odpowiednich punktach, a nie na końcu.
 • Tekst jest zgodny z wymogami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w Wytycznych dla autorów.


Objętość artykułu nie powinna przekraczać 60000 znaków ze spacjami, a artykułów recenzyjnych 40000. Prosimy o nadsyłanie tekstów sformatowanych według poniższych wskazówek:

 1. edytor Word; czcionka typu Times New Roman 12; odstęp między wersami 1,5
 2. tytuł artykułu i tytuły części czcionką tekstową (nie stosować wersalików);
 3. tytuły utworów wyróżnione kursywą;
 4. inne wyróżnienia - rozstrzelony druk (nie stosować pogrubienia);
 5. cytaty w tekście w cudzysłowie; dłuższe cytaty (ponad dwa wersy) wyodrębnione - od nowej linii, mniejszą czcionką;
 6. przypisy dolne w wersji polskiej (tamże, tegoż, tejże);
 7. wszystkie wstawki odautorskie w nawiasach kwadratowych (np. [podkreśl. - X.Y.], [...], [s. 5]);
 8. adresy bibliograficzne według wzoru (zapis przecinkowy, nazwiska redaktorów i tłumaczy w mianowniku, cyfry arabskie na oznaczenie tomów, części oraz dat przy artykułach z gazet, przy źródłach internetowych data dostępu w nawiasach kwadratowych):
  T. Różewicz, Kartki wydarte z dziennika, w: tegoż, Proza, t. 2, Kraków 1990.
  T. Różewicz, Sztuka nienapisana, „Dialog” 1991, nr 10.
  Z. Bauman, Sztuka życia, przeł. T. Kunz, Kraków 2009.
  S. Skwarczyńska, Geneza i rozwój rodzajów literackich, w: Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2007.
  J. Wajs, Mapa (końca) świata. O „Ziemi Nod” Radosława Kobierskiego, cwiszn.pl/files/files/wajs_114.pdf [dostęp 12.05.2012].
 9. w przypadku powtórnego cytowania proszę podawać po nazwisku autora tytuł tekstu i stronę nawet wówczas, gdy przywoływany jest tylko jeden tekst tego autora (nie stosować skrótu dz. cyt.):
  Z. Bauman, Sztuka życia, s. 10.
 10. streszczenie w j. polskim i angielskim o objętości (ok. 1000 znaków ze spacjami);
 11. 5-6 słów kluczowych (również w j. polskim i angielskim);
 12. bibliografia załącznikowa, uwzględniająca pełne imiona autorów, nazwy wydawnictw oraz zakres stron artykułów zawartych w czasopismach i książkach zbiorowych, według wzoru:

  Bauman Zygmunt (2009), Sztuka życia, przeł. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

  Czermińska Małgorzata (2011), Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 183-200.

  Gunn James [red.] (1987), Droga do science fiction, t. 3: Od Heinleina do dzisiaj, Warszawa: Alfa.

  Rosner Katarzyna (2004), Narracja jak pojęcie filozofii współczesnej, w: Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, s. 7-25.

 13. nota o autorze (ok. 500 znaków ze spacjami).