O czasopiśmie

Cel i zakres tematyczny

„Białostockie Studia Literaturoznawcze” zostały zaprojektowane jako forum dyskusyjne służące przede wszyskim prezentacji badań z zakresu filologii polskiej. W czasopiśmie publikowane są artykuły o profilu historycznoliterackim, studia z zakresu teorii literatury, metodologii badań literackich, komparatystyki i krytyki literackiej. Zamieszczamy również artykuły poświęcone literaturze obcej oraz studia z pogranicza literaturoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem prac podejmujących szeroko rozumianą tematykę przestrzenną w perspektywie takich nurtów badawczych nowej humanistyki, jak geopoetyka, ekopoetyka, ekokrytyka i geokulturologia.

Zasady naboru

W czasopiśmie zamieszczane są oryginalne artykuły naukowe i recenzyjne nigdzie wcześniej niepublikowane. Trzy działy mają stały charakter: „Studia i szkice”, „Lektury i dyskusje”, „Interpretacje”.

Nabór tekstów jest ciągły. W przypadku numerów zawierający blok tematyczny termin naboru jest podawany w sekcji OGŁOSZENIA.

Częstotliwość 

Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku: w czerwcu i w grudniu.

Języki publikacji

Ze względu na profil pisma głównym językiem publikacji jest język polski. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach istnieje możliwość publikacji w języku angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.

Zasady dostępu

Czasopismo realizuje politykę open access i nie pobiera od autorów żadnych opłat za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów.

Archiwizacja

Wszystkie artykuły publikowane w Białostockich Studiach Literaturoznawczych są również deponowane w Repozytorium Uniwesytetu w Białymstoku (RUB), które zapewnia długoterminową archiwizację i dostęp do pełnej zawrtości czasopisma: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/266.