ETYKA PUBLIKACJI

W trosce o najwyższą jakość publikowanych artykułów naukowych redakcja "Białostockich Studiów Literaturoznawczych" kieruje się standardami etycznymi ustalonymi przez Comitee on Publication Ethics (COPE).

Zasady etyczne obowiązujące redakcję

W procesie oceny artykułów redakcja bierze pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd autora/autorki. W procedurze tej redakcja korzysta ze wsparcia Rady Naukowej.

Redakcja odpowiada za rzetelność i poufność procesu recenzyjnego przeprowadzanego w ramach prodedury double-blind, kierując się w doborze recenzentów wyłącznie kryteriami merytorycznymi.

Redakcja zapewnia autorom możliwość zapoznania się z pełną treścią recenzji, zachowując jej anonimowy charakter i nieujawniając treści recenzji osobom trzecim.

W celu zapewnienia oryginalności i wysokiej jakości publikowanych artykułów redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego CrossCheck. Artykuły zawierające cudze treści nieodpowiednio cytowane lub plagiatowane zostaną odrzucone. Wykrycie plagiatu spowoduje uruchomienie procedury wyjaśniającej zgodnie z instrukcjami Comitee on Publication Ethics (COPE). Udokumentowane przypadki naruszenia praw autorskich są zgłaszane instytucji zatrudniającej autora.

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Członkowie redakcji nie mogą wykorzystywać niepublikowanych materiałów ujawnionych w przesłanych tekstach do własnych badań bez pisemnej zgody autora.

 

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Autor jest odpowiedzialny za oryginalność artykułu zgłaszanego do publikacji.

Autor gwarantuje również, iż zgłaszany tekst nie był wcześniej drukowany w takiej samej postaci. Jeśli artykuł jest zmodyfikowaną wersją wcześniejszej publikacji, powinno być to wyraźnie zaznaczone w formie adnotacji o jego pierwotnej postaci i miejscu publikacji.

W przypadku pracy wieloautorskiej należy określić wkład wszystkich współautorów (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem poszczególnych części, tez, metodologii etc.) i dołaczyć własnoręcznie podpisane oświadczenie każdego autora, że akceptuje treść pracy i gwarantuje rzetelność napisanych przez siebie fragmentów. Autorstwo tekstu powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w opracowanie, zaprojektowanie, wykonanie lub interpretację badania.

Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, takie jak ghostwriting (ukrycie czyjegoś istotnego wkładu w powstanie publikacji) oraz guest authorship (honorary authorship; podanie jako autora osoby, której udział w powstaniu pracy był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca) będą ujawniane i dokumentowane. 

Autor zobowiązany jest także do podania informacji o ewentualnych o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Główną odpowiedzialność za prawdziwość tych informacji ponosi autor zgłaszający tekst.

Zasady etyczne obowiązujące recenzentów

Recenzent jest zobowiązany do rzetelnej, obiektywnej oceny przedłożonego mu artykułu i przestrzegania zasady poufności odnośnie procesu recenzowania.

Recenzja powinna być wolna od wszelkich uwag o charakterze osobistym bądź sądów wartościujących, które nie zostały poparte argumentami. Opinia recenzenta powinna uwzględniać kryteria określone w formularzu recenzenckim udostępnianym za pośrednictwem platformy czasopisma. Recenzja musi zawierać jasną deklarację dotyczącą publikacji przedkładanego artykułu.

Recenzent nie powinien podejmować się recenzji, jeśli zachodzi podejrzenie dotyczące konfliktu interesów wynikającego ze współpracy bądź innych relacji wiążących recenzenta z autorem. Informacja o braku konfliktu interesów powinna zawarta jest w formularzu recenzyjnym.

W przypadku wykrycia plagiatu lub autoplagiatu recenzent powinien poinformować redakcję o naruszeniu przez autora standardów etycznych.

Recenzent nie ma prawa wykorzystywać recenzowanych artykułów bądź ich fragmentów do własnych celów bez pisemnej zgody autora.

Procedury związane z naruszeniem zasad etycznych

Zgodnie z zaleceniami Comitee on Publication Ethics (COPE) wszelskie zarzuty dotyczące naruszenia zasad etycznych muszą być poddane starannej analizie.

Autorzy mają możliwość ustosunkowania się do wszelkich zarzutów i ich rozsądnego wyjaśnienia.

W przypadku poważnych przewinień, takich jak plagiat, ghostwriting czy guest authorship redakcja podejmuje decyzję o samodzielnym zbadaniu przedstawionych dowodów lub powołaniu dodatkowych ekspertów, a także o ewntulanym zaangażowaniu w procedurę wyjaśniającą pracodawców autora. Jeśli naruszenie praw autorskich zostanie dowiedzione, redakcja poinformuje o tym fakcie instytucję zatrudniającą autora.

W przypadku. gdy naruszenie zasad etycznych (plagiat, ghostwriting, guest authorship, przedstawienie w publikacji ustaleń niewiarygodnych, powstałych w wyniku niewłaściwego postępowania lub niezamierzonego błędu, opublikowanych wcześniej w innym miejscu bez odpowiedniego odniesienia, zgody lub uzasadnienia) zostanie wykryte i udokumentowane po ukazaniu się artykułu w czasopismie, redakcja wycofa opublikowane materiały.