PROCES RECENZJI

Każdy tekst naukowy przesłany do redakcji „Białostockich Studiów Literaturoznawczych” jest wstępnie oceniany przez zespół redakcyjny. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do publikacji artykułów niemieszczących sie w profilu pisma lub niespełniających standardów naukowych.

W przypadku zgłoszenie artykułu przez członka redakcji zostaje on wyłączony z procesu recenzyjnego.

Każdy artykuł wstępnie zakwalifikowany przez zespół redakcyjny jest następnie oceniany w ramach procedury „double-blind review process” przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji.

Nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom ani w przypadku przyjęcia tekstu do druku, ani w razie jego odrzucenia.

Recenzent podpisuje oświadczenie o niewystępowaniu konfliktów interesów.

Recenzja ma formę pisemną (formularz udostępniany jest recenzentowi na platformie po zalogowaniu) i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący przyjęcia artykułu do publikacji (a. w obecnym kształcie, b. po wprowadzeniu sugerowanych poprawek, c. po wprowadzeniu sugerowanych poprawek i akceptacji recenenta) lub jego odrzucenia.

Jeśli recenzja kwalifikująca tekst do druku zawiera sugestie dotyczące koniecznych poprawek, wskazówki te są przekazywane autorowi przez redakcję, bez ujawniania nazwisk recenzentów.

W przypadku wykluczających się recenzji powołany zostaje trzeci recenzent, którego opinia jest rozstrzygającą.

Prcoses recenzyjny trwa zazwyczaj 12 tygodni. Średni czas od zgłosznia artykułu do jego publikacji wynosi 26 tygodni.

Lista recenzentów współpracujących z „Białostockimi Studiami Literaturoznawczymi” znajduje się na stronie internetowej czasopisma w zakładce „Recenzenci”.