Narkotyczna odyseja z rozkładem społecznym w tle – „Ślepnąc od świateł” Jakuba Żulczyka

Dariusz Piechota

Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Abstrakt

The article interprets Ślepnąc od świateł [Blind from the Lights] as a postmodern environmental novel which shows the life of residents in a large metropolis, entangled in constant consumption. The author reads the story as a continuation of the nineteenth century novel about a social decay. He proves that the depicted society, delighted with consumer culture, wastes its opportunities for development. As a result of the breakdown of social ties and constant work, urbanites suffer from permanent loneliness. The disillusionment is alsointensified by the disappearance of spirituality.. The crisis of authority and social antagonisms further undermine the integrity and the sense of coherencein the self. But Żulczyk’s characters fail to reflect on life, which the author of the article sees as the sign of immaturity.

Słowa kluczowe:

novel, narcissistic society, drugs, consumerism, space

Bachórz Józef (1993), Miasto z perspektywy Kraszewskiego, w: Miasto – Kultura – Literatura. Wiek XIX, red. J. Data, Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie, s. 64–78. Bauman Zygmunt(2011), Duch iciało narynku– duchowość na sprzedaż,„Znak”, nr7/8, s. 17–22.

Dąbrowski Mieczysław (2006), Literatura jako nośnik etycznego dyskursu epoki. Fin de si`ecle i fin de mill´enaire, w: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863–1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Warszawa: Wydawnictwa UW, s. 392–402.

Gray John (2011), O zgiełku wielu religii, przeł. Marzena Zdanowska, „Znak”, nr 7/8, s. 79–80.

Gutowski Wojciech (1993), Symbolika urbanistyczna w literaturze Młodej Polski, w: Miasto –Kultura – Literatura. Wiek XIX, red. J. Data, Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie, s. 189–211.

Ihnatowicz Ewa (1993), Miasto kryminalne?, w: Miasto – Kultura – Literatura. Wiek XIX, red. J. Data, Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie, s. 113–124.

Knysz-Rudzka Danuta (1992), Europejskie powinowactwa naturalistów polskich. Studia, Warszawa: Wydawnictwo UW.

Kulczycka-Saloni Janina (2002), Naturalizm, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław: Ossolineum, s. 598–602.

Lasch Christopher (1991), The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectations, London–New York: W.W. Norton and Company.

Paczoska Ewa (2004), Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk, Warszawa: Wydawnictwo Sic.

Paczoska Ewa(2008), Lalka, czyli rozpad świata, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Paczoska Ewa (2010), Od utopii artystycznej do allotopii, w: E. Paczoska, Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności, Warszawa: PIW, s. 137–149.

Piechota Dariusz (2016), Śladami ponowoczesnegofilistra, „Świat Tekstów.RocznikSłupski”, nr 14, s. 53–70.

Trześniewska Agnieszka (2013), Człowiek w sieci „kultury instant”. O powieści Davida Kaina „Za pięć rewolta”, „LiteRacje”, nr 2, s. 59–63.

Zajkowska Joanna (2015), Na obrzeżach nowoczesności. O powieściopisarstwie Artura Gruszeckiego, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Żulczyk Jakub (2014), Ślepnąc od świateł, Warszawa: Świat Książki.

Pobierz

Opublikowane
2018-12-20Dariusz Piechota 
Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.