Zaangażowanie i autonomia poezji awangardowej

Szymon Trusewicz

Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
https://orcid.org/0000-0002-4313-7256


Abstrakt

W artykule recenzowana jest książka Aliny Świeściak Współczynnik sztuki. Polska poezja awangardowa i postawangardowa między autonomią i zaangażowaniem w kontekście współczesnych teorii awangardy. Monografia stanowi omówienie przykładów poezji awangardy historycznej, neoawangardy i postawangardy ze względu na obecny w nich splot tendencji autonomizujących literaturę i angażujących ją społecznie. Autorka pozostaje wyczulona zarówno na historyczne i ahistoryczne definicje awangardy. Interpretacje poszczególnych twórczości ujmują grę autonomii i zaangażowania w różnych wariantach, zależnych od indywidualnego charakteru poetyk.

Słowa kluczowe:

Awangarda, poezja polska po 1989, neoawangarda, estetyka, autonomia, zaangażowanie

Adorno Theodor W. (1994), Teoria estetyczna, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa: PWN.

Barcz Anna (2016), Wprowadzenie do zookrytyki (teorii zwierzęcych narracji), „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 6, s. 143–159.

Boruszkowska Iwona, Kmiecik Michalina, Kornhauser Jakub (2020), Teorie awangardy – wstępne rozpoznania, w: Teorie awangardy. Antologia tekstów, red. I. Boruszkowska, M. Kmiecik, J. Kornhauser, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 7–15.

Delaperrière Maria (2015), Awangarda w stanie post-istnienia, w: Widnokręgi literatury – wielogłosy krytyki: prace ofiarowane Profesor Teresie Walas, red. T. Kunz, A. Łebkowska, R. Nycz, M. Popiel, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 157–168.

Kałuża Anna (2019), Splątane obiekty. Przechwycenia artystyczno-literackie w niewspółmiernym świecie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kornhauser Jakub (2017), Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Leiderman Mark (2018), Modernizm i awangarda: pokrewieństwa i różnice, przeł. A. Ścibor, „Teksty Drugie” nr 5, s. 195–211.

Mann Paul (2020), Śmierć-teoria awangardy, w: Teorie awangardy. Antologia tekstów, red. I. Boruszkowska, M. Kmiecik, J. Kornhauser, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 179–221.

Orska Joanna (2019), Awangarda jest potrzebna jak powietrze, w: Awangarda jest rewolucyjna albo nie ma jej wcale, red. J. Orska, A. Sosnowski, Poznań: Wydawnictwo WBPiCAK, s. 628–648.

Orska Joanna (2020), Poeci-tłumacze jako „awangarda” lat 90., „Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ”, nr 1 (43), s. 57–73.

Stankowska Agata, Telicki Marcin, Lewandowska Agata [red.] (2018), Widzenie awangardy, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Świeściak Alina (2019), Współczynnik sztuki. Polska poezja awangardowa i postawangardowa między autonomią i zaangażowaniem, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wójtowicz Aleksander (2021), „Żyjemy, walcząc z przyrodą”. Pierwsza awangarda i antropocen, „Kultura Współczesna” 2021, nr 1(113), s. 174–188.

Pobierz

Opublikowane
2022-06-30Szymon Trusewicz 
Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku https://orcid.org/0000-0002-4313-7256Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.