Literature in Urban Space

Aleksandra Korpysz
Abstrakt

The subject of the city is discussed by researchers in various fields. The following article considers the influence of literature on urban space. The author attempts to catalogue multiple aspects of the presence of literature in a city. This is illustrated by the examples from Warsaw and also other Polish cities. The final part contains the results of a survey which could contribute to further studies of cultural elements in urban space.

Słowa kluczowe:

city, urban space, literature, Warsaw

Handke Kwiryna, Nazewnictwo miejskie jako znak tożsamości miasta, w: Tożsamość społeczno-kulturowa współczesnego miasta w Polsce, red. A. Koseski, A. Stawarz, Warszawa: PTEM, Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2002, s. 17–22.

Handke Kwiryna, Nazewnictwo miejskie – świadek epoki i cenny zabytek, „Ochrona Zabytków” 2004, nr 3–4, s. 115–126.

Jędrzejczyk Dobiesław, Geografia humanistyczna miasta,Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2004.

Kaczmarek Sylwia, Kultura gospodarowania przestrzenią w mieście, „Studia Miejskie” 2012, t. 5, s. 9–17.

Kaltenberg-Kwiatkowska Ewa, O oznaczaniu i naznaczaniu przestrzeni miasta, „Przegląd Socjologiczny”, t. 60, nr 2–3, 2011, s. 135–165.

Kazimierczak Jarosław, Tablice pamiątkowe i pomniki na obszarze dzielnicy Łódź Śródmieście jako obiekty upamiętniające osoby i wydarzenia z przeszłości Łodzi, „Turyzm”, t. 20, nr 1, 2010, s. 13–19.

Kloch Zbigniew, O przestrzeni miejskiej – kilka uwag z perspektywy teorii kultury, w: Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, s. 505–506.

Konończuk Elżbieta, W meandrach geopoetyki, „Teksty Drugie” 2015, nr 6, s. 213–228.

Kowalewski Maciej, Zmiany na cokołach. Uwagi o funkcjach pomników w przestrzeni miasta, „Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego” 2007, nr 49, s. 125–137.

Madurowicz Mikołaj, Ciągłość miasta. Prolegomena, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.

Madurowicz Mikołaj, Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

Michalak Dominika, Koryś Izabela, Kopeć Jarosław, Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2016.

Przybylska Lucyna, Nazwy sakralne ulic w miastach wojewódzkich Polski, „Peregrinus Cracoviensis” 2011, z. 22, s. 165–175.

Roszak Joanna, Godlewski Grzegorz, Przysiąść się do pisarza. Pomniki-ławki na Lubelszczyźnie jako atrakcje turystyczne, „Turystyka Kulturowa” 2015, nr 2, s. 6–19.

Rumińska Anna, Teksty literackie w przestrzeni publicznej miasta. Studium przypadku: Wrocław, w: Kody kultury: interakcja, transformacja, synergia, red. H. Kubicka, O. Taranek, Wrocław: Sutoris, 2009, s. 455–466.

Rybicka Elżbieta, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków: Universitas, 2014.

Stawarz Andrzej, Muzea w przestrzeni kulturowej współczesnej Warszawy, w: Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, s. 429–443.

Wawrzyniak Marta, Czytanie miasta – idea produktu turystyki literackiej na przykładzie Łodzi, „Turystyka Kulturowa” 2010, nr 3, s. 16–29.

http://www.empik.com/kultura/apostrof/program/2016/ [dostęp 30.10.2016]

http://miastoliteratury.pl/ [dostęp 4.11.2016]

http://www.tpw.org.pl/index.php/z-zycia-towarzystwa/literacka-gra-miejska-postarowce-47.html [dostęp 4.11.2016]

http://www.ulice.um.warszawa.pl/ [dostęp 14.11.2016]

http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/kompendium-wiedzy/pomniki [dostęp 14.11.2016]

http://www.wierszewmetrze.eu/o projekcie [dostęp 4.11.2016]

Pobierz

Opublikowane
2017-03-15Aleksandra Korpysz Licencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.