O czasopiśmie

W związku ze zmianą redaktora naczelnego pisma strona jest w przebudowie.


Rocznik ukazuje się regularnie od 2001 roku. Z naukowego periodyku, w którym prezentowali wyniki własnych dociekań przedstawiciele białostockiego środowiska językoznawczego, „Białostockie Archiwum Językowe" przekształciło się w czasopismo o zasięgu ogólnopolskim. Problematyka czasopisma skoncentrowana jest przede wszystkim wokół zagadnień dotyczących polszczyzny, na łamach czasopisma  upowszechniamy także wyniki badań istotne z punktu widzenia lingwistyki światowej, czemu poświęcone są numery specjalne. Celem czasopisma jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów dla badaczy z polskich i zagranicznych środowisk językoznawczych. Międzynarodowej i interdyscyplinarnej wymianie myśli służy elektroniczna wersja "BAJ-a" oraz publikowanie tekstów online. Czasopismo notowane jest na liście ICI Journal Master, a także indeksowane jest w bazach ERIH PLUS, CEEOL, CEJSH, EBSCO ULTIMATE, Google Scholar Citations, PBN.

Zakres czasopisma

Publikujemy artykuły pisane w języku polskim i innych językach kongresowych, głównie z zakresu językoznawstwa polonistycznego, a także lingwistyk obcych oraz językoznawstwa synchronicznego, diachronicznego,  porównawczego, kognitywnego i kulturowego, glottodydaktyki, socjolingwistyki, dialektologii, etnolingwistyki, stylistyki, kultury języka, onomastyki, semantyki, mediolingwistyki oraz innych działów szeroko pojętej lingwistyki.