Zasady redakcyjne

Uprzejmie prosimy Autorów artykułów, rozpraw i recenzji językoznawczych o przestrzeganie przy przygotowywaniu komputeropisu następujących zasad:

 1. Do druku w czasopiśmie przyjmowane są artykuły o tematyce językoznawczej pisane w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim.
 2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 tysięcy znaków (liczonych ze spacjami, streszczeniami, słowami kluczowymi i wykazem bibliografii); natomiast objętość recenzji, omówienia i sprawozdania – 20 tysięcy znaków (liczonych ze spacjami).
 3. Teksty prosimy przygotować w pliku Word (format doc; A4, 30 wierszy na stronie, ok. 60 miejsc znakowych w wierszu, margines z lewej strony - 3,5 cm, interlinia - 1,5, czcionka 12 pkt. Times New Roman).
 4. W lewym górnym rogu należy podać w następującej kolejności: imię i nazwisko autora, afiliację, adres mailowy, numer ORCID. W przypadku dwóch lub większej liczby autorów publikacji autorzy mają obowiązek podania procentowego wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.
 5. Tytuł w języku polskim – wyśrodkowany i wytłuszczony, czcionka 14 pkt. Times New Roman.
 6. Numerowane śródtytuły podajemy czcionką pogrubioną (Times New Roman, 12).
 7. W cudzysłowie podajemy tytuły czasopism oraz cytaty w tekście (do 3 wersów). Cytaty powyżej 3 wersów powinny być wyróżnione w osobnym akapicie niższym rozmiarem czcionki (11 pkt.).
 8. Cytaty obcojęzyczne w artykułach polskich tłumaczymy na język polski. Tłumaczenie umieszczamy w przypisie dolnym.
 9. Kursywą wyodrębniamy wszystkie omawiane wyrazy, zwroty i zdania, ponadto tytuły artykułów, książek, ich części (rozdziałów) oraz zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski.
 10. Znaczenia omawianych wyrazów i wyrażeń podajemy w cudzysłowach definicyjnych: ‘ ’.
 11. Proponujemy dwa typy przypisów: w tekście w nawiasach zwykłych, np. (Buttler 1986: 97) oraz przypisy dolne (uzupełniające i polemiczne).
 12. Zakresy liczbowe (np. stron, lat itp.) podajemy wg wzoru: 75–90 (bez odstępów z półpauzą) jednolicie w całym tekście i bibliografii.
 13. Przy dwóch lub trzech autorach (redaktorach) podajemy wszystkie nazwiska (np. Awdiejew i Habrajska 2006), powyżej stosujemy skrót „i in.” (np. Dubisz i in. 1991).
 14. W bibliografii zamieszcza się tylko te pozycje, do których są odwołania w tekście. Należy ją podać według wzoru:
 15. Prosimy o dołączenie do tekstu artykułu tłumaczenia tytułu na język angielski, krótkiego streszczenia (pół strony znormalizowanego komputeropisu, ok. 1000 znaków ze spacjami) oraz słów kluczowych (5-7) w języku polskim i angielskim, niezależnie od tego, w jakim języku jest całość wywodu. Wymóg abstraktów i słów kluczowych odnosi się tylko do artykułów naukowych, nie dotyczy recenzji, sprawozdań, omówień, komunikatów i nekrologów. Prosimy o sprawdzenie poprawności językowej tłumaczeń przed wysłaniem ich do redakcji.

  Monografia:
  Nazwisko autora, inicjał imienia, rok wydania, po przecinku tytuł zapisany kursywą, po przecinku miejsce wydania, na końcu kropka, np. 

  Tokarski R., 2004, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin.

  W przypadku prac pod redakcją, dodajemy adnotację red. przed nazwiskiem autora, np.

  Uniwersalny słownik języka polskiego, 2003, t. I-III, red. S. Dubisz, Warszawa.

  Artykuł z czasopisma:

  Nazwisko autora, inicjał imienia, rok wydania, po przecinku tytuł zapisany kursywą, po przecinku tytuł czasopisma w cudzysłowie, numer czasopisma, po przecinku strony (początkowa i końcowa artykułu), na końcu kropka, np. 

  Buttler D., 1986, Przysłowia polskie z formą stopnia wyższego lub najwyższego, „Prace Filologiczne” XXXIII, s. 95–104.

  Rozdział w monografii:

  Nazwisko autora, inicjał imienia, rok wydania, po przecinku tytuł zapisany kursywą, po przecinku w: i tytuł monografii kursywą, po przecinku red., po tym inicjał imienia i nazwisko redaktora, po przecinku miejsce wydania, po przecinku strony (początkowa i końcowa rozdziału), na końcu kropka, np. 

  Okopień-Sławińska A., 1971, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w: Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński, Wrocław, s. 109–125.

  Strona internetowa:

  Celebryci trafią na uniwersytety? Wygląda na to, że to nieuniknione, 2013, z W. Godzicem rozm. A. Koziński, http://www.polskatimes.pl/artykul/1061304,celebryci-trafia-na-uniwersytety-wyglada-na-to-ze-to-nieuniknione,2,id,t,sa.html (dostęp: 1.01.2014).

  NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiegohttp://nkjp.pl (dostęp: 23.04.2013).

  Goodman T., 2013, Mysteries of Laura: TV Review, „The Hollywood Reporter”, http://www.hollywoodreporter.com/review/mysteries-laura-tv-review-733585 (dostęp: 13.08.2019).

  Szemberska A.,  2011, Wybrane nowe italianizmy we współczesnej polszczyźnie, „Kwartalnik Językoznawczy”, 3 (7), http://kwartjez.amu.edu.pl/teksty/teksty2011_3_7/Szemberska.pdf (dostęp: 12.02.2020).

 16. Prosimy o dołączenie do tekstu artykułu tłumaczenia tytułu na język angielski, krótkiego streszczenia (pół strony znormalizowanego komputeropisu, ok. 1000 znaków ze spacjami) oraz słów kluczowych (5-7) w języku polskim i angielskim, niezależnie od tego, w jakim języku jest całość wywodu. Wymóg abstraktów i słów kluczowych odnosi się tylko do artykułów naukowych, nie dotyczy recenzji, sprawozdań, omówień, komunikatów i nekrologów. Prosimy o sprawdzenie poprawności językowej tłumaczeń przed wysłaniem ich do redakcji.
  Dołączony do artykułu abstrakt powinien wyjaśniać przyczyny i cele prowadzonych badań, zastosowane metody i uzyskane wyniki badań. Powinien tworzyć spójną, zrozumiałą całość, podawać w zwięzły i klarowny sposób zawartość oraz konkluzje danego artykułu, a także przedstawiać nowe informacje w nim zawarte. Abstrakt powinien być zrozumiały bez odwoływania się do tekstu pracy.