Prawa autorskie

 1. Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw
  osobistych lub majątkowych osób trzecich.
 2. Autor wyraża zgodę na publikację wraz z utworem (w wersji papierowej i elektronicznej) danych o swojej afiliacji akademickiej, wraz z adresem służbowym i adresem e-mail.
 3. Autor udziela Wydawcy licencji niewyłącznej i nieodpłatnej na korzystanie z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony na następujących polach eksploatacji:
 • wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworów;
 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 • włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;
 • wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne tj. Podlaska Biblioteka Cyfrowa i Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu, Intranetu, Extranetu lub innej sieci;
 • rozpowszechnianie Utworu w postaci elektronicznej w Internecie, Intranecie, Extranetu lub innej sieci, w pracy zbiorowej jak również samodzielnie;
 • udostępniane Utworu zgodnie z wzorem licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons;
 • publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Wydawca decyduje o formie wydania utworu, w tym o jego formie graficznej, w porozumieniu z Autorem.
 2. Wydawca ma prawo dokonania koniecznych zmian utworu, wynikających z opracowania redakcyjnego.
 3. Autor zobowiązuje się do wprowadzenia poprawek zalecanych przez recenzentów oraz do wykonania korekty autorskiej w terminie uzgodnionym z Wydawcą. Autorowi nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie. Autor zezwala Wydawcy na nieodpłatne korzystanie i rozporządzanie prawami do opracowań utworu i tymi opracowaniami.
 4. Autor zezwala Wydawcy na wysyłanie metadanych utworu oraz Utworu do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma.
 5. Z uwagi na nieodpłatność świadczeń Autora określonych w Umowie (w załączniku), Autorowi nie przysługuje od Wydawcy żadne wynagrodzenie.