Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok, NIP: 542-23-83-747, tel. +48 85 745 70 00, fax. +48 85 745 70 73, e-mail: uniwersytet@uwb.edu.pl.
 2. W Uniwersytecie w Białymstoku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@uwb.edu.pl.
 3. Dane będą wykorzystywane do realizacji procesu wydawniczego zgłoszonego artykułu.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, „c”, „e”, artykułu 9 ust. 2 pkt „b”.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu wydawniczego zgłoszonego artykułu, z uwzględnieniem okresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych.
 7. Autorowi przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 9. We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Autorowi/Recenzentowi prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych  jest niezbędne do publikacji artykułu i wynika z przepisów prawa.