Pirania i harpia – metafory kobiecości w felietonach Małgorzaty Domagalik

Magdalena Majewska

Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

The aim of this paper is to examine the metaphors referring to women in Małgorzata Domagalik’s columns. The columnist shows two types of female personalities: pirania (the Piranha) and harpia (the Harpy). The author discusses how Domagalik transforms the stereotype of women using the metaphors in question. Piranhas are very insecure women who hate everything that is different, whereas harpies are extraordinary, unorthodox, and demanding a lot fromthemselves and from others. The methodological structure is based on linguistic and cultural analysis of metaphors present in Małgorzata Domagalik’s columns.

Słowa kluczowe:

the metaphor, piranha, harpy, the column, Małgorzata Domagalik

Aforyzmy, http://www.aforyzmy.com.pl (dostęp: 18.02.2019).

Bartmiński J., 2008, Polski stereotyp Matki, „Postscriptum Polonistyczne” 1(1), s. 33–53.

Domagalik M., 1999, Harpie ’98, „Wprost”, nr 01, s. 58.

Domagalik M., 2000, Harpie ’99, „Wprost”, nr 01, s. 61.

Domagalik M., 2001, Harpia i Harpun 2001, „Wprost”, nr 51–52, s. 96.

Domagalik M., 2002, Harpie 2002, „Wprost”, nr 51–52, s. 105.

Domagalik M., 2004, Harpia europejska, „Wprost”, nr 03, s. 62.

Długosz K., 2000, Językowy obraz kobiety i mężczyzny w polszczyźnie potocznej, „Prace Filologiczne”, 45, s. 121–131.

Dobrzyńska‑Janusz T., 2009, Metafora w dyskursie politycznym, „Stylistyka”, t. 18, s. 65–84.

Gajda S., 2008, „Studia Litteraria Polono‑Slavica” 8, s. 29–42.

Kövecses Z., 2011, Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie, Kraków.

Kuryłowicz B., 2011, „Jak purpurowy zapach róży...” Metafory synestezyjne w młodopolskich tekstach poetyckich, „Białostockie Archiwum Językowe” 11, s. 99–114.

Kuryłowicz B., 2013, Metafory pojęciowe a poetyckie wizje zapachu kwiatów, w: Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, t. 2, red. J. Migdał, A. Piotrowska‑Wojaczyk, Poznań, s. 199–206.

Kuryłowicz B., 2017, Idiostyl a metafora pojęciowa, w: Socjolekt – idiolekt – idiostyl, red. U. Sokólska, s. 65–75.

Lakoff G., 1990, The invariance hypothesis: is abstract reason based on image-schemas?, „Cognitive Linguistics” 1–1, s. 39–74.

Lakoff G., 1993, The contemporary theory of metaphor, w: Metaphor and thought, red. A. Ortony, Cambridge.

Lakoff G., Johnson M., 1988, Metafory w naszym życiu, przeł. T.-P. Krzeszowski, Warszawa.

Lakoff G., Turner M., 1989, More than cool reason. A field guide to poetic metaphor, Stanford.

Parandowski J., 1992, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Londyn.

Peisert M., 1994, „On” i „ona” we współczesnej polszczyźnie potocznej, w: Język a Kultura, t. 9: Płeć w języku i kulturze, red. J. Anusiewicz, Wrocław, s. 97–108.

Skorupka S., 1993, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa.

Uniwersalny słownik języka polskiego, 2003, red. S. Dubisz, Warszawa.

Wysocka A., 2016, Fakty – język – podmiotowość. Stylist

Pobierz

Opublikowane
2022-12-30


Majewska, M. (2022) „Pirania i harpia – metafory kobiecości w felietonach Małgorzaty Domagalik”, Białostockie Archiwum Językowe, (22), s. 203–221. doi: 10.15290/baj.2022.22.12.

Magdalena Majewska 
Uniwersytet w Białymstoku