Aksjolingwistyczny portret wartości i ich postrzeganie przez polskojęzyczną i ukraińskojęzyczną młodzież akademicką

Alisa Borkowska

Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

Values are an essential, intrinsic part of language and the linguistic view of the world. They are associated with the point of view and perspective of perception of the surrounding reality, and the linguistic view of the world is derived from the presumed value system. When studying language, one can discuss values, their hierarchy, the cultural orientation of the system of judgments and patterns, ways of judging, typical of a given community. Interest in the influence of values on worldview and, consequently, on intercultural communication resulted in a study in the form of an associative experiment among Polish and Ukrainian youth. Its results showed that the perception of values is most often similar or even the same in both nationality groups, e.g. associative interpretations of such phenomena as health, love, friendship, etc. Differences in understanding are more noticeable in values that are ranked differently, cf. security, honesty, etc.

Słowa kluczowe:

values, linguistic view of the world, point of view, Polish, Ukrainian, students

Bartmiński J., 2003, Miejsce wartości w językowym obrazie świata, w: Język w kręgu wartości, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 62–63.

Kamiński S., 1986, Jak uporządkować rozmaite koncepcje wartości, w: O wartościowaniu w badaniach literackich, red. S. Sawicki, W. Panas, Lublin, s. 14–21.

Krzeszowski T., 1999, Aksjologiczne aspekty semantyki językowej, Toruń.

Kurczab H., 2012, Z problemów wartości i wartościowania (wybrane zagadnienia), „Zeszyty Naukowe. Seria Filologia” 72, s. 5–38.

Kuryłowicz B., 2013, Wartościowanie i wartości w tekście poetyckim (na przykładzie nazw kwiatów w liryce Młodej Polski), „Białostockie Archiwum Językowe” 13, s. 143–157.

Orbik Z., 2016, Zagadnienie wartości wiedzy a koncepcja inteligentnego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, z. 92, s. 243–254.

Orzechowska J., 2015, Słownik asocjacyjny jako narzędzie przygotowania komentarza lingwokulturologicznego, „Acta Polono‑Ruthenica” XX, s. 229–236.

Rodziewicz B., 2014, Wartości: Polacy, Rosjanie, Niemcy, Szczecin.

Szczepański J., 1970, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa.

Pobierz

Opublikowane
2022-12-30


Borkowska, A. (2022) „Aksjolingwistyczny portret wartości i ich postrzeganie przez polskojęzyczną i ukraińskojęzyczną młodzież akademicką”, Białostockie Archiwum Językowe, (22), s. 11–26. doi: 10.15290/baj.2022.22.01.

Alisa Borkowska 
Uniwersytet w Białymstoku