Madka z bombelkami, czyli o leksykalnych nośnikach lakunarności

Joanna Szerszunowicz

Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

The aim of the paper is to analyse two lexemes belonging to the most recent layer of the modern Polish lexicon, mainly the words madka and bombelek which are deeply rooted in culture, as lacunary units, i.e. non-equivalent items, from a Polish-English perspective. The analysis of lexicographic entries constitutes a starting point for the investigation of the potential approximate English equivalents of both lexemes and verifying the hypothesis concerning their lacunarity. The research on English corresponding units allows the conclusion to be drawn that the two Polish words are non-equivalent at the systematic level, since they refer to complex mental constructs, evoke cultural connotations and are judgemental.

Słowa kluczowe:

semantics, cross-linguistic equivalent, connotation, lacunarity, evaluation

Bańczyk E., 2021, Internetowa madka jako wariant stereotypu współczesnej matki, „Język Polski” CI/2, s. 71–86, https://www.jezyk‑polski.pl/index.php/jp/article/ view/73 (dostęp: 4.01.2023).

Bartmiński J., 2008, Polski stereotyp matki, „Postscriptum Polonistyczne” 1, s. 33–53, https://www.postscriptum.us.edu.pl/wp‑content/uploads/2019/01/3-Bart‑ miński.pdf (dostęp: 4.01.2023).

Dagut M., 1981, Semantic „Voids” as a Problem in the Translation Process, „Poetics Today” 2/4, s. 61–71.

Lakunen -Theorie. Ethnopsycholinguistische Aspekte der Sprach- und Kulturforschung, 2006, Hrsg. I. Panasiuk, H. Schroder, Berlin.

Kłosowska K.A., 2020, Madka – zjawiska językowe w nowym typie memów o matkach, „Studia Językoznawcze: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” 19, s. 181–189, https://wnus.edu.pl/sj/pl/issue/1192/article/18924 (dostęp: 3.01.2023).

Naruszewicz‑Duchlińska A., 2020, „Madki” i „kultura dej” – o niespodziewanych skutkach upowszechnienia Internetu, w: Język a media. Perspektywy i zagrożenia komunikacyjne we współczesnych mediach, red. E. Horyń, B. Skowronek, A.Walecka‑Rynduch, Kraków, s. 13–23.

Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, 2012, red. R. Hryciuk, E. Korolczuk, Warszawa.

Sobkowiak W., 2001, English Phonetics for Poles, Poznań.

Szerszunowicz J., 2013, Lakunarność jednostki „Matka Polka” a jej dwujęzyczny opis słownikowy, „Prace Językoznawcze” XV/2, s. 69–82, http://www.uwm.edu. pl/polonistyka/pracejezykoznawcze/eng/pliki/15_2_PraceJezykoznawcze_XV_2.pdf (dostęp: 21.01.2023).

Szerszunowicz J., 2015, Etykietka językowa w ujęciu translatorycznym, „Prace Językoznawcze” XVII/3, s. 109–123, http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/prace‑ jezykoznawcze/eng/pliki/Prace-J-17-3-2015.pdf (dostęp: 21.01.2023).

Szerszunowicz J., 2016, Lakunarne jednostki wielowyrazowe w perspektywie międzyjęzykowej, Białystok, http://hdl.handle.net/11320/12362 (dostęp: 12.01.2023).

Wileczek A., Raczyński P., 2021, Madka i madkizm: O stereotypizacji w „antymadkowych” społecznościach internetowych, „Prace Językoznawcze” XXIII/1, s. 151– 167, http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/pracejezykoznawcze/eng/pliki/Prace_Jezykoznawcze_23_1_2021.pdf (dostęp: 22.01.2023).

Angielskie odpowiedniki „madka”, „moher”, „dzieciorób”, e-tutor, https://www.etutor.pl/forum/thread/1148658‑angielskie_odpowiedniki_madka_,_moher_,_ dzieciorob.html (dostęp: 7.01.2023).

Byczek D., Słownik madkowo -polski, Lekcja literatury, https://lekcjaliteratury.pl/blog/slownik‑madkowo-polski (dostęp: 12.01.2021).

Dej, mam horom curke, Facebook, https://www.facebook.com/dejmamhoromcurke (dostęp: 2.01.2023).

Karen, Wikipedia. Wolna encyklopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Karen_(slang) (dostęp: 11.01.2023).

Madka Polka Fejsbukowa, Facebook, https://www.facebook.com/groups/madkapolkafejsbookowa (dostęp: 3.01.2023).

Madka Polka Socjalna, Facebook, https://www.facebook.com/groups/477798929467795 (dostęp: 2.01.2023).

Soccer mum, Wikipedia. Wolna encyklopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Soccer_mom (dostęp: 11.01.2023).

Spotted: Dej, Facebook, https://www.facebook.com/groups/164710324062733 (dostęp: 4.01.2023).

Pobierz

Opublikowane
2023-12-13


Szerszunowicz, J. (2023) „Madka z bombelkami, czyli o leksykalnych nośnikach lakunarności”, Białostockie Archiwum Językowe, 23(23), s. 237–256. doi: 10.15290/baj.2023.23.14.

Joanna Szerszunowicz 
Uniwersytet w Białymstoku