Gabriela Dziamska-Lenart, Jarosław Liberek, Krzysztof Skibski (red.) Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Artystyczny potencjał frazeologii Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2021, ss. 134

Joanna Szerszunowicz

Uniwersytet w BiałymstokuBąba S., 1988, Zagadnienia aktualizacji frazeologizmów w języku poetyckim Józefa Barana, w: Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej 5, red. M. Basaj, D.Rytel, Wrocław, s. 123–142.

Chlebda W., 1991, Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Opole.

Colson J.-P., 2008, Cross -linguistic Phraseological Studies: An Overview, w: Phraseology. An Interdisciplinary Perspective, eds. S. Granger, F. Meunier, Amsterdam– Philadelphia, s. 191–206.

Dilna J., 2013, Inwencja a konwencja we frazeologii odmiany artystycznej współczesnej polszczyzny, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” LIX, s. 33–43.

Dziamska‑Lenart G., 2004, Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej, Poznań.

Ignatowicz‑Skowrońska J., 2008, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej, Szczecin.

Kuryłowicz B., 2005, Frazeologiczne innowacje modyfikujące w powieści Waldemara Łysiaka „Kielich”, „Białostockie Archiwum Językowe” 5, s. 65–74, https://doi. org/10.15290/baj.2005.05.06 (dostęp: 12.01.2023).

Liberek J., 1998, Innowacje frazeologiczne w powojennej fraszce polskiej, Poznań.

Miller J., 2020, Bringing It All Together: A Table of Terms for Multiword Expressions, w: Intercontinental Dialogue on Phraseology 4: Reproducible Language Units from an Interdisciplinary Perspective, ed. J. Szerszunowicz, Białystok, s. 57–71, http://hdl.handle.net/11320/12361 (dostęp: 19.01.2023).

Moszyńska D., 1964, O stylizacji języka w beletrystyce astronautycznej, „Język Polski” XLIV, 2, s. 106–110.

Nawrocka M., 2010, Frazeologiczne innowacje wymieniające w powieściach „Solaris” i „Dzienniczki gwiazdowe” Stanisława Lema, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XVII, 37, s. 101–111, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/2018/1/Nawrocka.pdf (dostęp: 11.01.2023).

Pajdzińska A., 1988, Przysłowie we współczesnym tekście poetyckim, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, seria „Philologiae” 6, s. 332–342.

Pajdzińska A., 1993. Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Lublin.

Przytuła P., 2020, Poza granice języka – innowacje językowe w prozie Jacka Dukaja (rodzaje i funkcje), „Prace Językoznawcze” XXII, 2, s. 191–204, Prace_Jezykoznawcze_22_2_2020.pdf (uwm.edu.pl) (dostęp: 15.01.2023).

PWFP 1: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria: zagadnienia ogólne, 2010, red. S. Bąba, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań.

PWFP 2: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Wariantywność we frazeologii, 2011, red. P. Fliciński, Poznań.

PWFP 3: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Między teorią a praktyką frazeologiczną, 2013, red. G. Dziamska‑Lenart, J. Liberek, Poznań.

PWFP 4: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich, 2016, red. G. Dziamska‑Lenart, J. Liberek, Poznań, http:// hdl.handle.net/10593/21686 (dostęp: 3.01.2023).

PWFP 5: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Frazeologia w stylach i gatunkach mowy, 2020, red. P. Fliciński, K. Skibski, Poznań.

Skibski K., 2010, Problem semantycznych innowacji frazeologicznych w tekstach literackich, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XVII, 37, s. 139–150, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1977/1/Skibski.pdf (dostęp: 9.10.2023).

Skibski K., 2017, Poezja jako literatura. Relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym, Poznań.

Studzińska J., 2018, Kategoria śladu frazeologicznego w procesie odbioru tekstów literackich, w: Słowo. Tekst. Czas 12. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich, red. M. Aleksiejenko, H. Biłowus, M. Hordy, W. Mokijenko, H. Walter, Szczecin–Greifswald, s. 338–350.

Studzińska J., Skibski K., 2016, Frazeologizmy Wisławy Szymborskiej w przekładzie. Propozycja kategorii śladu frazeologicznego, „Przestrzenie Teorii” 25, s. 149–175, https://doi.org/10.14746/pt.2016.25.7 (dostęp: 18.01.2023).

Szerszunowicz J., 2014, Stylotwórcza funkcja związków frazeologicznych w twórczości księdza Jana Twardowskiego a ich przekład na materiale tłumaczeń wybranych wierszy, „Pamiętnik Literacki” CV, 4, s. 101–121, http://pamietnik‑literacki.pl/wp‑content/uploads/2017/02/6-Szerszunowicz.pdf (dostęp: 21.01.2023).

Szpila G., 2017, Polish Paremic Demotivators: Tradition in an Internet Genre, „Journal of American Folklore” CXXX, 517, s. 305–334, https://doi.org/10.5406/jamer‑ folk.130.517.0305 (dostęp: 12.01.2023).

Tyrpa A., 2016a, Polska literatura piękna źródłem reproduktów w powieściach Małgorzaty Musierowicz, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 210, „Studia Linguistica” 9, s. 119–136, https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/5166/4840 (dostęp:17.01.2023).

Tyrpa A., 2016b, Źródła reproduktów w powieściach Moniki Szwai, w: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów, red. G. Dziamska‑Lenart, J. Liberek, Poznań, s. 135–157, http://hdl.handle.net/10593/21686 (dostęp: 3.01.2023).

Pobierz

Opublikowane
2023-12-13


Szerszunowicz, J. (2023) „Gabriela Dziamska-Lenart, Jarosław Liberek, Krzysztof Skibski (red.) Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Artystyczny potencjał frazeologii Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2021, ss. 134”, Białostockie Archiwum Językowe, 23(23), s. 333–341. doi: 10.15290/baj.2023.23.18.

Joanna Szerszunowicz 
Uniwersytet w Białymstoku