Literackie kreacje świata reklamy w wybranych utworach autorów urodzonych na przełomie lat 1970-1980

Maciej Łozowski

Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku
https://orcid.org/0000-0003-2967-7739


Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie sposobów kreacji świata reklamy w wybranych utworach pisarzy urodzonych na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, mających za sobą pracę w branży marketingowej. Autor przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną młodych aspirujących pisarzy w Polsce na początku XXI wieku. Wskazuje powody, dla których zdecydowali się oni pracować w agencjach reklamowych oraz jak ta decyzja przełożyła się na ich twórczość literacką. Poddaje analizie powieści Copyfighter Łukasza Krakowiaka, Nie żyję, więc jestem Katarzyny Byzi oraz Małż Marty Dzido, koncentrując się na sposobach kreacji świata przedstawionego,  protagonistów oraz języka.

Słowa kluczowe:

współczesna proza polska, sytuacja społeczno-ekonomiczna pisarza, agencja reklamowa, copyrighting

Adamczewska Izabella (2009), Autentyzm? Autograficzność? Głos w sprawie najmłodszej polskiej prozy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 12, s. 201–218.

Adamczewska Izabella (2009), Pisarz w mediach masowych, czyli autentyzm jako literacki chwyt (auto)promocyjny, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 300–312.

Adelgejm Irina (2014), Obraz świata bohatera młodej polskiej prozy polskiej i rosyjskiej początków XXI wieku, w: Literatura polska w świecie. Tom V: Mapowanie, opisy, interpretacje, red. R. Cudak, Katowice: Wydawnictwo Gnome, s. 183–196.

Aszyk Urszula, Przybyszewska Agnieszka, Świerkocki Marcin, Adamczewska Izabella (2007), Materiały do „Słownika rodzajów literackich”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. 50, z. 1–2, s. 243–267.

Byzia Katarzyna (2003), Nie żyję, więc jestem, Warszawa: Philip Wilson.

Chowaniec-Pozo Urszula (2009), Melancholia i depresja w literaturze pisanej przez kobiety po 1989 roku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, t. 9, s. 129–143.

Czapliński Przemysław (1997), Ślady przełomu: o prozie polskiej 1976–1996, Poznań: Wydawnictwo Literackie.

Dunin-Wąsowicz Paweł (2005). Bystrzy dyletanci, czyli o tym, czemu copywriterzy są po dziennikarzach najczęstszymi bohaterami nowej prozy, „Lampa”, nr 1 (10), s. 38–40.

Dzido Marta (2005), Małż, Kraków: Ha!art.

Głowiński Michał, Kostkiewiczowa Teresa, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz (1967), Zarys teorii literatury, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. 42–49.

Głowiński Michał, Kostkiewiczowa Teresa, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz (2002), Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław: Ossolineum. Godłów-Legiędź Janina (2016), Szkolnictwo wyższe w procesie transformacji ustrojowej w Polsce a jakość kształcenia, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCVIII, s. 197–219.

Gontarz Beata (2005). Modele „ja” bohatera powieści Sławomira Shutego „Zwał”: rozkład tożsamościowej jedności osoby, w: Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku, red. B. Czapik-Lityńska, M. Buczek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 138–150.

Gosk Hanna (2002), Bohater swoich czasów. Postać literacka w prozie polskiej XX wieku, Izabelin: Wydawnictwo Świat Literacki.

Janion Maria (2004), Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś?, Kraków: Sic!

Janion Maria (2004), Rozstać się z Polską?, „Gazeta Wyborcza”, 2–3 października, s. 37.

Kisiel Przemysław (2016), Millenialsi – nowy uczestnik życia społecznego?, „Studia Socialia Cracoviensia 8”, nr 1 (14), s. 83–94.

Kłos Anna, Tomaszewska Katarzyna (2014), Bezrobocie jako zjawisko społeczne stanowiące ryzyko zagrożenia dla kształtowania się rynku pracy w Polsce, „Społeczeństwo. Edukacja. Język” 2014, nr 2, s. 187–198.

Krakowiak Łukasz (2015), Copyfighter, Warszawa: Nisza.

Mitosek Zofia (2003), Poznanie (w) powieści: od Balzaka do Masłowskiej, Kraków: Universitas.

Myśliwiec Alicja (2011), Niegrzeczne dzieci eteru i druku. Czy język buntu jest wspólnym mianownikiem dla pisarek młodego pokolenia i radia sformatowanego?, w: Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, Warszawa: Wydawnictwo Poltex, s. 145–152.

Padula Joanna (2012), Proza pokolenia roczników 70. i 80. XX wieku w Polsce. Wybrane zagadnienia, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s. 65–86.

Sańczuk Anna (2015), „Copyfighter” ostro o branży reklamowej w Polsce. „Ludzie lądują w kaftanie albo w Bieszczadach”, https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,177343,18354362,copyfighter-ostro-o-branzy-reklamowej-w-polsce-ludzie.html [dostęp 03.11.2021].

Staszewski Wojciech (2005), Ani hymn, ani Legia, ani papież, https:// classic.wyborcza.pl/archiwumGW/4445842/Ani-hymn--ani-Legia--ani-Papiez [dostęp 17.11.2021].

Szkudlarek Ewa (2021), Izolacja w firmie, „Napis” 2021, nr 27, s. 290–311.

Świątkiewicz Grażyna (2011), Socjologia uzależnień – krótki przegląd najważniejszych teorii socjologii problemów społecznych, „Psychiatria po Dyplomie”, t. 8, nr 4, 2011, s. 67–70.

Wójcik Grzegorz (2016), Doświadczenie pracy bohaterów literackich spod znaku pokolenia „Teksyliów” a kwestia autobiografizmu, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica”, nr 4, s. 142–153.

Zimny Rafał (2008), Kreowanie i obraz świata w tekstach reklamowych, Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Zwierżdżyński Marcin K. (2018), Diagnoza stanu i wizerunku NSH w Polsce, w: Nauki społeczne i humanistyczne w Polsce, red. M. K. Zwierżdżyński, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, s. 16–34.

Żemigała Marcin (2018), Zjawisko śmierci z przepracowania, „Studia i Prace WEiNZ”, nr 52/3, s. 177–186.

Pobierz

Opublikowane
2022-06-30Maciej Łozowski 
Wydział Filologiczny. Uniwersytet w Białymstoku https://orcid.org/0000-0003-2967-7739Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.