O dywersyfikacji pojęć przestrzennych – zyski i straty

Agnieszka Czyżak

Instytut Filologii PolskiejUniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Czyżak, dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje w Zakładzie Poetyki i Krytyki Instytutu Filologii Polskiej. Współredaktorka tomów zbiorowych m.in. Powroty Iwaszkiewicza (1999), Wariacje na temat (2003), PRL świat (nie)przedstawiony (2010), Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata (2011). Autorka książek: Życiorysy polskie 1944-89 (1997), Kazimierz Brandys (1998), Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci (2011) oraz Świadectwo rozproszone. Literatura najnowsza wobec przemian (2015).


https://orcid.org/0000-0001-8918-5264


Abstrakt

The article considers the consequences of spatial turn. This turn didnot limit itself merely to the creation of a new methodology and researchtools. Instead it covered a much wider scope, as it allowed conclusions to bedrawn not only on cultural discourse but also transformation within otherareas of research as politics, patterns of common memory andideology,as well as a change in the processes of establishing the rulesof sociallife. The awareness of the extent to which space determines the conditionsof existence was directly linked to the perception of human activity asinherently “located”. The growing interest into the spatial dimension ofindividual and collective experience provides an insight into the issue froma broader perspective. At the same time the topographical turn contributedto the reformulation of other basic terms such as language, subject, culture,literary and artistic practice, and finally, the research and the researcher’sposition in its own right.

Słowa kluczowe:

spatial turn, ultural studies,, pographical discourse, site, space

Abramowska Janina (1978), Peregrynacja, w: Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński,A. Okopień-Sławińska, Wrocław: Ossolineum, s. 125–158.

Agamben Giorgio (2010), O zaletach i niedogodnościach życia wśród widm, w: G. Agamben, Nagość, przeł. K. Żaboklicki, Warszawa: W.A.B., s. 47–52.

Bachelard Gaston (1976), Poetyka przestrzeni: szuflada, kufry i szafy, przeł. W. Krzemień, „Pamiętnik Literacki”, nr 1, s. 233–243.

Bachman-Medick Doris (2012), Spatial Turn, w: D. Bachman-Medick, Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 335–389.

Bauman Zygmunt (2018), Retrotopia. Jak rządzi nami przeszłość, przeł. K. Lebek, Warszawa: PWN. Chutnik Sylwia (2014), Zabawy w pamięć i genderowy obraz miasta. Próby konceptualizacji praktycznej, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 116–128.

Czaja Dariusz (2013), Nie-miejsca. Przybliżenia, rewizje, w: Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, red. D. Czaja, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, s. 7–26.

Czermińska Małgorzata (2011), Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki,„Teksty Drugie”, nr 5, s. 183–200.

Czermińska Małgorzata (2015), Tożsamość kształtowana w pamięci miejsca, w: Kulturowa historia literatury, red. A. Łebkowska, W. Bolecki, Warszawa: Wydawnictwo IBLPAN, s. 145–160.

Dostal W., Gincrich A. (2008), Antropologia miasta, przeł. M. Sadurska, w: Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, red. A. Barnard, J. Spencer, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

Genette G ́erard (1978), Przestrzeń i język, przeł. A. W. Labuda, „Pamiętnik Literacki”,z. 1, s. 227–232.

Kluszczyński Ryszard W. (2016), Wstęp, w: W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki, nauki i technologii, red. R. W. Kluszczyński, Gdańsk: Omikron, s. 6–14.Kunce Aleksandra (2016), Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Łotman Jurij M. (1976), Problem przestrzeni artystycznej, przeł. J. Faryno, „PamiętnikLiteracki”, z. 1, s. 213–226.

Malina Roger F. (2016), Trzecia kultura? Od sztuki do nauki i z powrotem, przeł. M. Grabarczyk, w: W stronę trzeciej kultury. Koegzystencja sztuki, nauki i technologii, red.R.W. Kluszczyński, Gdańsk: Omikron, s. 22–31.

Mikołajczak Małgorzata (2017), Regiopoetyka? Wstępne uwagi na temat pewnego projektu, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 30, s. 67–87.

Lewicka M., Miejsce (2014), w: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Nycz Ryszard (2010), Tekstowe doświadczenia, „Teksty Drugie”, nr 1/2, s. 6–12.

Nycz Ryszard (2017), Nowa humanistyka w Polsce: kilka bardzo subiektywnych obserwacji, koniektur, refutacji, „Teksty Drugie”, nr 1, s. 18–40.

Rewers Ewa (2005), Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków: Universitas.

Rybicka Elżbieta (2014), Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków: Universitas.

Skórzyńska Agata (2017), Praxis i miasto. Ćwiczenia z kulturowych badań angażujących, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.

Sławiński Janusz (1978), Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, w: Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Wrocław: Ossolineum, s. 9–22.

Szalewska Katarzyna (2017), Urbanalia – miasto i jego teksty. Humanistyczne studia miej-skie, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Zielińska Marta (2014), Krajobraz po zwrocie, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 13–17.

Pobierz

Opublikowane
2018-12-20Agnieszka Czyżak 
Instytut Filologii PolskiejUniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agnieszka Czyżak, dr hab., prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracuje w Zakładzie Poetyki i Krytyki Instytutu Filologii Polskiej. Współredaktorka tomów zbiorowych m.in. Powroty Iwaszkiewicza (1999), Wariacje na temat (2003), PRL świat (nie)przedstawiony (2010), Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata (2011). Autorka książek: Życiorysy polskie 1944-89 (1997), Kazimierz Brandys (1998), Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci (2011) oraz Świadectwo rozproszone. Literatura najnowsza wobec przemian (2015).

https://orcid.org/0000-0001-8918-5264Licencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.