Rocznik ukazuje się regularnie od 2000 roku. Z naukowego periodyku, na którego łamach prezentowali wyniki własnych dociekań przedstawiciele białostockiego środowiska językoznawczego, „Białostockie Archiwum Językowe" szybko przekształciło się w czasopismo o zasięgu ogólnopolskim. Obecnie publikują w nim poloniści, slawiści, angliści, romaniści i germaniści z Polski i zagranicy. Celem czasopisma jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów dla badaczy z polskich i zagranicznych środowisk językoznawczych. Publikujemy artykuły pisane w języku polskim i innych językach europejskich, z zakresu językoznawstwa ogólnego, synchronicznego, diachronicznego,  porównawczego, kognitywnego i kulturowego, glottodydaktyki, socjolingwistyki, dialektologii, etnolingwistyki, stylistyki, kultury języka, onomastyki, semantyki, mediolingwistyki oraz innych działów szeroko pojętej lingwistyki. Międzynarodowej i interdyscyplinarnej wymianie myśli służy elektroniczna wersja "BAJ-a" oraz publikowanie tekstów online.

 
 

„Białostockie Studia Literaturoznawcze”, powstałe z inicjatywy polonistów z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, ukazują sie od roku 2010 jako rocznik, a od roku 2015 jako półrocznik. W czasopiśmie prezentowane są prace poświęcone historii literatury polskiej i obcej, teorii literatury oraz metodologii badań literackich, a także studia komparatystyczne i krytycznoliterackie. Każdy z numerów jest częściowo stematyzowany, ale zawsze jesteśmy otwarci na artykuły podejmujące różną problematykę mieszczącą się w ogólnym profilu pisma. Interesują nas również artykuły o charakterze interdyscyplinarnym, sytuujące się na pograniczu literaturoznawstwa i takich dyscyplin, jak: kulturoznawstwo, językoznawstwo, geografia humanistyczna, historia, filozofia i socjologia. Ze względu na zróżnicowanie gatunków dyskursu literaturoznawczego artykuły publikowane są w kilku działach, z których trzy mają stały charakter: „Studia i szkice”, „Lektury i dyskusje”, „Interpretacje”. Osobno zamieszczane są sprawozdania z konferencji, przeglądy czasopism zagranicznych, archiwalia i regionalia.

 
 

Crossroads. A Journal of English Studies is a new peer-reviewed electronic quarterly for research in English literature, culture and linguistics, published by the Department of English at the University of Białystok. The term English is to be understood broadly, as covering all its regional and international varieties.

 
 

The annual academic journal Linguodidactica presents a forum for a linguistic and foreign language teaching research of all kinds. Articles can be in the form of both language proficiency comparatives and texts of an applied character. Studies published in Linguodidactica reflect the latest linguistic trends as well as interdisciplinary approach to teaching methods.


Linguodidactica is indexed in the list of journals of the Ministry of Science and Higher Education in Poland (20pts).

 
 

"Studia Wschodniosłowiańskie" - rocznik poświęcony badaniom nad literaturą, kulturą, językiem, folklorem i historią narodów słowiańskich w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Publikuje teksty na temat związków kultury wschodniosłowiańskiej z kulturą polską i zachodnioeuropejską. zawiera dział recenzji i informacji o książkach oraz sprawozdania z sesji naukowych. Zamieszcza teksty w języku polskim, językach wschodniosłowiańskich, języku angielskim i niemieckim.